Till sidans huvudinnehåll

Promenorian Omskärelse av pojkar - Ds 2000:5

Yttrande över promemorian.

Efter att ha tagit del av arbetsgruppens genomgång av problematiken kring omskärelse av pojkar vill RFSU anföra följande.

Inledning

RFSU är en sexualpolitisk organisation, som även har en lång klinisk erfarenhet och vi tar därför vår utgångspunkt i sexualiteten när vi besvarar denna remiss

Vi är medvetna om den etniska och religiösa betydelse som omskärelse av pojkar har i vissa kulturer. Vi är också på det klara med att traditionen med omskärelse sträcker sig flera tusen år tillbaka i tiden. Samtidigt anser vi att det finns anledning att på ett helt annat sätt än arbetsgruppen gör, belysa den syn på sexualiteten som döljer sig bakom denna ålderdomliga praxis. Vi anser också att omskärelse medför ett visst oberättigat lidande och en viss förlust av de naturligt givna förutsättningarna för lust och njutning. Vi tycker dessutom att det finns anledning påminna om den inom svensk lagstiftning numera helt accepterade principen att medicinska ingrepp – till vilka omskärelse av pojkar måste räknas – alltid ska bygga på respekt för individens integritet och självbestämmande. Enligt vår åsikt har dessa aspekter försummats i utredningen.

Under mer än 20 år har könsstympning av kvinnors diskuterats. Den görs på olika sätt och man tar bort olika mycket av könsorganen. Könsstympning av kvinnor har ofta i diskussionen motiverats med traditionella och ibland religösa traditioner. Könsstympning av kvinnor är ett starkt politiskt begrepp i den internationella diskussionen. Könsstympning är det begrepp som används när fenomenet diskuteras utifrån samhälleliga och politiska utgångspunkter. Då frågan tas upp på en individuellt plan med enskilda människor som utsatts för ingreppet föredrar RFSU begreppet omskärelse som känns mindre utpekande. Vi kommer mot denna bakgrund att använda båda orden i denna text, eftersom vi anser att också traditionell omskärelse av små pojkar innebär en stympning av deras kön.

Synen på sexualiteten

För det första ställer vi oss alltså kritiska till den syn på sexualiteten som ligger bakom bruket att omskära pojkar. Denna syn innebär att sexualiteten saknar egenvärde, i varje fall att dess värde primärt är instrumentellt. Sexualiteten ska ställas till Guds och kollektivets förfogande. Den är inte primärt till för den enskildes lust och njutning

Omskärelsen medför svårigheter för pojken att onanera (masturbera). Inom judendom och islam (och även kristendom där omskärelse visserligen inte praktiseras) anses onani förkastligt. Sexualitetens första och viktigaste funktion är enligt dessa religioner släktets fortplantning. Bruket att onanera anses stå i strid med principen att sexualiteten uteslutande ska användas i reproduktivt syfte. Omskärelsen har i detta sammanhang en symbolisk och pedagogisk funktion. Den inskärper att pojkars sexualitet framför allt har instrumentellt värde

Detta är en syn på sexualiteten som är oförenlig med RFSU:s. Enligt våra grundläggande värderingar och synsätt representerar sexualiteten något värdefullt i sig, oavsett den reproduktiva funktionen. Sexualiteten har ett egenvärde. Den tillhör också den enskilde och är inget som samhället eller kollektivet förfogar eller har rätt att bestämma över. Dessutom ser vi onanin som något naturligt, som ett sätt för pojkar att utforska sin sexuella lust och för den vuxne mannen att tillfredsställa sig på då han har behov av detta.

Lidande och förlust av lust

Omskärelse innebär för det andra att man förorsakar den omskurne ett visst lidande, även om arbetsgruppens förslag går ut på att omskärelse i framtiden ska ske under bedövning. Det är ofrånkomligt att omskärelsen medför att det manliga könet stympas då man skär bort förhuden. Avlägsnandet innebär att 10% av nervändarna i penis tas bort, att huden på ollonet blir grövre, att Fordycekörtlarna, de talgkörtlar som sitter på förhudens insida och har till uppgift att hålla huden på ollonet smidig, försvinner. Exakt vilka konsekvenser detta får kan man inte med säkerhet uttala sig om, men klart är att pojkar berövas den från födseln enklaste varianten av onani. Att dra förhuden fram och tillbaks över ollonet

Av den anledningen tvekar RFSU inte för att beskriva omskärelse av pojkar med ett ord som könsstympning. Det kan i sammanhanget noteras att i diskussioner om kvinnlig könsstympning (FGM) görs ingen skillnadmellan de olika graderna av stympning; att pricka klitoris fördöms lika entydigt som att skära bort stora delar av könsorganen. Det är principen att förändra och göra ingrepp i genitalia som fördöms.

Könsstympning av pojkar är därför enligt den syn på etik och moral som RFSU omfattar inte acceptabel. Inga religiösa motiv kan anföras som skäl för detta. Ingen har rätt att förorsaka andra lidande eller beröva dem rätten till lust och njutning enligt de naturliga förutsättningar varje människa normalt har genom sin födelse.

Rätt till självbestämmande och integritet

För det tredje anser vi att alla former av fysiska ingrepp av den typ som omskärelsen representerar måste ske efter den enskildes medgivande. Det är sant att mycket som föräldrar utsätter sina barn för inte kan förutsätta de ungas aktiva och informerade medgivande. Föräldrar påverkar sina barn på olika sätt, de ger dem värderingar, överför sina synsätt på dem, utsätter dem för vad de vuxna anser vara rätt och riktigt. Detta är ofrånkomligt i all barnuppfostran. Könsstympning innebär dock ett mycket större ingrepp i barnets liv än vad som kan försvaras med allmän hänvisning till föräldrars rätt att bestämma över sina barn. I vissa kulturer är det fortfarande accepterat att föräldrar fattar beslut om t.ex. vem barnet ska gifta sig med eller vad han eller hon ska arbeta med. I vårt samhälle har vi dock en annan syn. Här värnar vi kring individens självklara rätt att få freda sin egen kropp. Vi slår vakt om hans eller hennes rätt att säga nej till medicinska ingrepp som man inte önskar. Omskärelse av pojkar kommer enligt vårt synsätt därför att stå i strid med principen om integritet och självbestämmande. Vi anser inte att traditionen kan försvaras med hänvisning till vikten av vidsynthet mot speciella religiösa och etniska särdrag. Tolerans mot och respekt för kulturella särdrag kan inte innebära att man ska acceptera övergrepp mot integritetsskyddet. RFSU är därför kritiskt till att omskärelse utförs på pojkar utan deras medgivande

Frågor om den sexuella integriteten och rätten till självbestämmande diskuteras också internationellt i organisationer som arbetar med sexualitet och samlevnad på olika sätt. IPPF, den internationella familjeplaneringsorganisationen har utarbetat vad de kallar ett ”IPPF Charter on Sexual and Reproductive Rights” Den sexologiska världsorganisationen för sexologiska frågor har sammanfattat sin syn på sexuella rättigheter i ”World Declaration of Sexual Rights”, i §2 slår fast; dessa bilägges.

Katarina Lindahl

Generalsekreterare

RFSU