Till sidans huvudinnehåll

Betänkande av Kommittén om barn i homosexuella familjer - SOU 2001:10

RFSU:s yttrande.

RFSU:s, Riksförbundet för sexuell upplysning, yttrande över betänkandet av kommittén om barn i homosexuella familjer, SOU 2001:10.

RFSU har beretts tillfälle att lämna svar över Betänkande av Kommittén om barn i homosexuella familjer. Det är med glädje RFSU gör detta. Frågan om situationen, både den ekonomiska, sociala och juridiska, för de barn som växer upp med en eller flera homosexuella föräldrar har varit en viktig fråga för RFSU i många år. Att homosexuella och heterosexuella bör ha samma juridiska rättigheter och skyldigheter är en självklarhet för RFSU.

Utgångspunkten för RFSU, liksom för kommittén, är barnets bästa.

RFSU delar kommitténs slutsats att den samlade forskningen visar att barn med homosexuella föräldrar utvecklas psykologiskt och socialt på liknande sätt som barn med heterosexuella föräldrar. Det föreligger heller inga skillnader mellan homosexuella och heterosexuella föräldrars förmåga att erbjuda barn en god omsorg och omvårdnad och i övrigt gynnsamma uppväxtvillkor.

För en del barn kan det i vissa skeenden i livet, speciellt tonårsperioden, uppstå konflikter som är relaterade till föräldrarnas homosexualitet eller det faktum att ett barn är adopterat. Forskningen visar att de barn som växer upp i en kärleksfull miljö har goda förutsättningar att hantera dessa konflikter. Detta gäller oavsett om föräldrarna är homosexuella eller heterosexuella.

RFSU delar kommitténs slutsats att de rättsliga skillnader som finns i dag vad gäller homosexuella pars möjligheter att adoptera inte är sakligt motiverade och välkomnar kommitténs förslag att registrerade partner, i likhet med makar, skall ges möjlighet att gemensamt prövas som adoptivföräldrar samt att det införs en möjlighet för registrerad partner att adoptera den andra partnerns barn, under samma förutsättning som i dag gäller för gifta par.

RFSU anser vidare att homosexuella par som registrerat partnerskap eller som lever i samboförhållanden skall ges möjlighet att utses till särskilt förordnade vårdnadshavare.

Många av de barn som lever i familjer med homosexuella föräldrar har kommit till genom insemination. Lesbiska kvinnor har hittills inte kunnat erhålla assisterad befruktning vid allmänt sjukhus utan inseminationen har fått genomföras antingen utomlands eller vanligen i hemmet. En otillfredsställande situation som bl. a inneburit risk för smittspridning och risk för överföring av ärftliga sjukdomar till barnet. Att medmamman inte kunnat bli rättslig förälder är ytterligare något som varit till nackdel för barnet.

RFSU välkomnar kommitténs förslag att jämställa homosexuella och heterosexuella vad gäller möjlighet till assisterad befruktning vid allmänt sjukhus. Reglerna för fastställande av rättsligt föräldraskap bör motsvara de regler som gäller för heterosexuella par och RFSU stöder att en bestämmelse om moderskapspresumtion införs. Moderskapspresumtion innebär att om modern är registrerad partner skall hennes partner automatiskt anses som rättslig förälder till ett barn som föds inom det registrerade partnerskapet.

Kommittén uppmärksammar i sitt betänkande att en viktig fråga är, när det gäller vårdnadsansvaret vid privat insemination i homosexuella förhållanden, huruvida en spermagivare, tillsammans med det lesbiska paret, skall kunna ha gemensam vårdnad för barnet. RFSU välkomnar kommitténs förslag att det tillsätts en utredning om det kan vara till ett barns bästa att ha fler än två vårdnadshavare. Denna utredning bör gälla barn i såväl homosexuella som heterosexuella familjer.

Detta yttrande är fastställt vid RFSU:s förbundsstyrelses sammanträde den 9 juni 2001.