Till sidans huvudinnehåll

Sextanten – så styr RFSU mot 2033

Styrdokumentet Sextanten anger RFSU:s riktning. Den beskriver vår vision för världen och förklarar hur vi ska ta oss dit.

Ladda ner Sextanten – så styr RFSU mot 2033 (pdf)

Sextanten innehåller RFSU:s vision – den värld som RFSU kämpar för och vill ska bli verklighet. I Sextanten finns också fem effektmål som beskriver vad som behöver hända i Sverige och i världen för att visionen ska kunna bli verklighet.

“En värld där alla är fria att bestämma över sin kropp och sin sexualitet”
RFSU:s vision

Effektmål

Detta behöver hända i Sverige och i världen för att visionen ska bli verklighet:

Beslut får arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och hållbar utveckling att gå framåt. 

Normer och attityder förändras så att fler kan bestämma över och njuta av sin kropp och sexualitet.

Alla, oavsett makt och resurser, har förbättrad tillgång till kvalitativ och jämlik sexuell och reproduktiv vård. Alla kan organisera sig och påverka för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Alla har ökad kunskap om kropp och sexualitet. 

RFSU:s uppdrag beskriver det som alla inom RFSU ska göra för att visionen ska bli verklighet. Här nämns också de strategier som RFSU använder sig av för att uppnå visionen:

“Genom kunskap, engagemang och påverkan bidrar RFSU till en värld där alla människor är fria att bestämma över och njuta av sin kropp och sin sexualitet”
RFSU:s uppdrag

Sextanten hjälper RFSU att sätta mål för verksamheten

För att uppnå effektmålen har RFSU inriktningsmål och organisatoriska mål. Inriktningsmålen visar vilka frågor RFSU ska prioritera. De organisatoriska målen beskriver hur organisationen ska arbeta.

Inriktningsmål

Det här ska RFSU prioritera att arbeta med till 2025. Gemensamt för målen är insikten om att RFSU behöver göra mer för alla människor, oavsett makt och resurser. 

Det är lättare för alla människor att känna lust och njuta, utan att de begränsas av rasism eller diskriminering.

Sambandet mellan SRHR och hållbar utveckling blir tydligt i arbetet med att uppnå FN:s globala mål, Agenda 2030. 

Organisationerna inom civilsamhället samarbetar mer. På så vis stärks både demokratin och människors engagemang för SRHR.

Fler människor kan leva ihop och bilda familj utan att hindras av diskriminering på grund av till exempel, kön, könsidentitet eller sexualitet.

Alla har tillgång till bra hälso- och sjukvård, särskilt de människor som utsätts för rasism. 

Alla barn och unga får bra sexualupplysning som ger kunskap om sexualitet, kropp och relationer. 

Alla har tillgång till lagliga och säkra aborter. Att behöva göra abort är inte längre lika skamfullt och tabubelagt.

Alla har tillgång till preventivmedel. 

Könsbaserat våld och hedersrelaterat våld och förtryck begränsar inte längre kvinnors, barns och hbtqi+-personers hälsa och rättigheter. 

Organisatoriska mål

Så ska RFSU arbeta till och med år 2025

1. Engagemang och perspektiv 

RFSU har en inkluderande kultur som gör att fler vill och kan engagera sig, både som medlemmar och på andra sätt.

RFSU samarbetar med fler olika aktörer med olika perspektiv och erfarenheter. 

RFSU är en växande medlemsrörelse.

2. Trovärdighet

RFSU uppfattas som en kunnig, nyanserad och modig aktör.

RFSU har ett starkt varumärke och kommunicerar som ett RFSU genom alla sina verksamheter.

3. Kunskap och metodutveckling

RFSU utvecklar mer och ny kunskap inom SRHR genom olika verksamheter. RFSU tar också del av och bidrar till forskning.

RFSU förbättrar sina metoder för opinionsbildning och påverkansarbete. RFSU blir också bättre på att engagera människor. 

RFSU har mer kunskap om intersektionella feministiska och antirasistiska perspektiv. Kunskaperna används för att förstå varför vissa grupper inte har tillgång till SRHR. RFSU försöker också förstå och ändra på hur makt skapas inom organisationen. 

4. Resurser

RFSU tar tillvara kunskaper som finns bland förtroendevalda, medlemmar och andra engagerade. Det går att engagera sig på ett hållbart och långsiktigt sätt inom organisationen, både som ideellt engagerad och som anställd. 

5. Ekonomisk inriktning

RFSU har fler olika inkomstkällor och ökad egenfinansiering. RFSU förvaltar sitt eget kapital på ett långsiktigt och hållbart sätt. 

6. Samordning

RFSU:s olika delar stärker varandra genom ökad förståelse för varandras roller och förutsättningar.

RFSU har en effektiv intern kommunikation och koordinerar planering, genomförande och uppföljning mellan RFSU:s olika delar.