Stadgar

RFSU:s stadgar reviderades senast vid kongressen i juni 2015.

Stadgar RFSU (pdf)

Stagdeöversyn

Under 2017-19 pågår en stadgerevision inom RFSU. Uppdraget att genomföra en generell översyn av RFSU:s stadgar kommer från kongressen, det vill säga RFSU:s högsta beslutande organ, som 2017 beslutade att:

"...ge förbundsstyrelsen i uppdrag att inför nästkommande kongress återkomma med ett omarbetat stadgeförslag, att denna översyn särskilt lyfter frågorna om medlemskap, den lokala stadgans koppling till förbundets stadga samt reglering kring uteslutning av medlemmar, men likväl tar ett helhetsgrepp på både lokala och centrala stadgar, samt att detta arbete görs i nära dialog mellan lokalföreningar och förbundsstyrelse."

Till kongressen 2019 kommer alltså medlemmarna att få ta ställning till ett förslag på helt nya stadgar, både för RFSU-förbundet och för RFSU:s lokalföreningar.

Prioriteringarna under arbetet är:

  • Att utgå från ett blankt blad, med målet att ta fram stadgar som sätter ramarna för den organisation vi vill ha.
  • Säkra att översynen har en stark lokalföreningsförankring. I och med att intresset för stadgefrågor är olika i lokalföreningarna krävs metoder som sänker trösklarna och möjliggör för många att delta.
  • En transparent och tydlig process. Det gäller hela processen: från uppstart till utskottsarbetet i samband med kongressen.

Tidsplan

2017
September: Arbetsgruppen tillsätts och börjar utforma en processplan.

Oktober: Medlemmarna informeras om uppdraget och tidsplan, ordförandenätverket väljer representant till arbetsgruppen, kartläggning påbörjas och inbjudan till referensgrupp går ut.

November: Förbundsstyrelsen har möte och diskuterar stadgearbetet.

December: Ordförandeträff med presentation av arbetet så långt och möjlighet till input.

2018
Vinter/vår: innehållsarbete med hjälp av referensgrupp

April: Ordförandeträff - avstämning av prioriteringar av innehåll/riktningar

Sommar: författande av stadga, juriststöd

Oktober: remissrunda med skarpt förslag i lokalföreningar, medlemsorganisationer (för att ej krocka med sommar eller valrörelse)

December/januari: proposition klar senast första veckan i jan 2019

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen består representanter från förbundsstyrelsen, förbundskansliet, och ordförandenätverket:

My Malmeström-Sobelius, vice ordförande för RFSU och sammankallande av arbetsgruppen
Sara Alfredsson, ledamot i förbundsstyrelsen
Tomas Agnemo, ledamot i förbundsstyrelsen
Balder Sarmentero, ordförande för RFSU Stockholm
Annika Dahlén, föreningsutvecklare
Henrik Hirseland, organisationsutvecklare

Därutöver kommer en öppen referensgrupp att finnas för att ge löpande feedback på arbetet allteftersom.

Vill du vara med i processen?

Välkommen! Hör gärna av dig till arbetsgruppens sammankallande My Malmeström Sobelius.

Läs mer om stadgeöversynen på vår blogg.