Till sidans huvudinnehåll

RFSU:s stadgar

RFSU:s stadgar antogs vid kongressen 2021 och reviderades vid kongressen 2023.

Innehåll på sidan

Klicka på länkarna för att ta dig till avsnittet i texten.

§ 1 Organisation

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation.

§ 2 Uppdrag

Genom kunskap, engagemang och påverkan bidrar RFSU till en värld där alla människor är fria att bestämma över och njuta av sin kropp och sin sexualitet.

§ 3 Medlemskap

§ 3.1 Enskild medlem

En person som står bakom RFSU:s stadgar kan bli enskild medlem i RFSU.
En person blir enskild medlem i RFSU genom att betala fastställd medlemsavgift.
Enskilda medlemmar organiseras i RFSU:s lokalföreningar.

§ 3.2 Organisationsmedlem

En ideell organisation som står bakom RFSU:s stadgar kan beviljas medlemskap som organisationsmedlem i RFSU.
En organisation blir organisationsmedlem i RFSU genom att betala medlemsavgift och att förbundsstyrelsen godkänner medlemskapet.

§ 3.3 Medlemsavgifter

Medlemsavgifter fastställs av kongressen.

§ 3.4 Medlemskapets upphörande

Medlemskap upphör vid obetald medlemsavgift, utträde eller uteslutning.
Utträde begärs skriftligen.

§ 3.5 Uteslutning och disciplinära åtgärder

Om en medlem agerat i strid med RFSU:s stadgar eller skadat RFSU:s verksamhet eller anseende kan förbundsstyrelsen frånta medlemmen uppdrag inom RFSU och/eller stänga av medlemmen från hela eller delar av RFSU:s verksamhet. Om det gäller ett stadgereglerat förtroendeuppdrag som erhållits från kongressen ska ärendet hanteras av kongressen.

Om det som inträffat är av allvarlig karaktär, kan förbundsstyrelsen utesluta medlemmen.
Beslut om åtgärder enligt ovan ska motiveras. Innan förbunds­styrelsen fattar beslut ska medlemmen och eventuellt berörd lokalförening informeras skriftligen samt ges minst två veckor för att yttra sig.

§ 4 Kongress

Kongress hålls vartannat år, senast den andra helgen i juni.
Skriftlig kallelse till kongressen ska vara medlemmar samt lokalföreningar tillhanda senast 150 dagar före kongressen.
I kallelsen ska motionsregler och senaste dag för anmälan av ombud till kongressen anges.
Handlingarna till kongressen, såsom propositioner, motioner med styrelsens yttranden, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisorernas berättelse och förslag från valberedningen, ska skickas ut senast 30 dagar före kongressen.
Motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 90 dagar före kongress.
Protokoll från kongress ska vara tillgängligt för nyvald och avgående förbundsstyrelse, medlemmar, lokalföreningar och revisorer senast 120 dagar efter kongressen.

§ 4.1 Ombudsfördelning

Varje lokalförening har rätt till två ombud. Därutöver fördelas 30 ombud proportionellt mellan lokalföreningarna. Underlag för fördelningen är antalet enskilda medlemmar vid närmast föregående årsskifte.
Varje organisationsmedlem har rätt till ett ombud.

§ 4.1.1 Valbarhet till ombud

Enskild medlem respektive representant för organisationsmedlem kan väljas till ombud. Centralt eller lokalt anställd i RFSU eller ledamot i förbundsstyrelsen kan inte väljas till ombud.

§ 4.2 Mötesrättigheter

Alla medlemmar har motions-, närvaro- och yttranderätt.
Ombud har dessutom förslags- och rösträtt.
Motionär som inte är ombud har förslagsrätt vid behandling av egen motion.
Revisorer har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

§ 4.3 Beslut vid kongress

Kongressen är beslutsmässig om minst hälften av samtliga anmälda ombud är närvarande.
Röstning får inte ske genom fullmakt.
Beslut fattas med enkel majoritet utom i frågor som regleras i §13 och §14.
Beslut om disposition av större del av RFSU:s tillgångar får endast fattas om förslaget har beretts och tillstyrkts av förbundsstyrelsen.
Vid personval ska, om någon begär det, omröstningen vara sluten.
Vid lika röstetal bör först omröstningen göras om. Uppstår åter lika röstetal avgör lotten.
Vid personval krävs minst hälften av de avlagda rösterna. Om majoritet inte uppnås sker ny omröstning mellan dem som ej blivit valda.

§ 4.4 Dagordning vid kongress

Vid kongressen ska utöver formalia följande frågor behandlas:

 • Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
 • Förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Fastställande av resultat- och balansräkning
 • Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
 • Fastställande av medlemsavgifter
 • Verksamhetsplan och ekonomisk inriktning
 • Propositioner
 • Motioner
 • Val av
  ○ förbundsordförande
  ○ ledamöter till förbundsstyrelsen
  ○ valberedning
  ○ revisorer

§ 5 Extra kongress

Extra kongress ska hållas om förbundsstyrelsen beslutar om det eller om minst hälften av lokalföreningarna begär det.
Skriftlig kallelse ska skickas ut senast 60 dagar före extra kongress. Dagordning och handlingar till de frågor som ska behandlas vid den extra kongressen ska skickas ut senast 30 dagar före extra kongress.
Endast de frågor som angetts i kallelsen får behandlas vid extra kongress.

§ 6 Valberedning

Kongressen väljer en valberedning med fem ledamöter och tre suppleanter.
Valberedningen ska bereda val av förbundsordförande, övriga förbundsstyrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
Riktlinjer för valberedningen fastställs av kongressen.
Ordförandekonferensen bereder förslag till ny valberedning.

§ 7 Valbarhet

Enskild medlem i RFSU kan väljas till förtroendeuppdrag. Centralt eller lokalt anställd i RFSU kan inte väljas till förtroendeuppdrag.
Auktoriserad revisor behöver inte vara medlem i RFSU.

§ 8 Förbundsstyrelse

Kongressen väljer en förbundsstyrelse med en förbundsordförande samt minst åtta och högst tolv ledamöter.
Förbundsstyrelsen ansvarar för att leda och utveckla RFSU i enlighet med stadgar och kongressbeslut.
Förbundsstyrelsen bereder förslag till och utser styrelser till RFSU:s bolag och stiftelser.
Förbundsstyrelsen sammanträder när ordföranden eller minst en tredjedel av styrelseledamöterna begär det.
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i förbundsstyrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 9 Placeringsråd

Förbundsstyrelsen utser ett placeringsråd med 4-5 ledamöter, varav en sammankallande.
Minst en av ledamöterna ska också ingå i förbundsstyrelsen.

§ 10 Ordförandekonferensen

Ordförandekonferensens uppgift är att stötta lokalföreningsordförandena i deras uppdrag och vara diskussionspart för förbundsstyrelsen.
Ordförandekonferensen utgörs av lokalföreningarnas ordförande, eller annan av lokalföreningstyrelsen utsedd styrelseledamot som ersättare.
Ordförandekonferensen har förslagsrätt till förbundsstyrelsen.
Beslut om förslag till förbundsstyrelsen och beredning av valberedning fattas med enkel majoritet. Minst hälften av lokalföreningsordförandena, eller dennes ersättare, ska delta i beslutet.

§ 11 Förvaltning

RFSU:s räkenskapsår är kalenderåret.
RFSU:s firma tecknas av förbundsstyrelsen eller av dem som förbundsstyrelsen utser.

§ 12 Revision

Kongressen väljer två verksamhetsrevisorer och två verksamhetsrevisors-suppleanter samt en auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorssuppleant. Revisorerna ska granska förbundsstyrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning. Riktlinjer för revisorernas arbete fastställs av kongressen.

§ 13 Lokalföreningar

§ 13.1 Organisation

Lokalt bedrivs verksamhet i lokalföreningar.
En lokalförening ska bestå av minst fem medlemmar. Medlemmar organiserade i lokalföreningen kallas lokalföreningsmedlemmar.
Bildandet av en lokalförening samt dess namn fastställs av förbundsstyrelsen.
RFSU:s stadgar ska gälla för lokalföreningen. Förbundsstyrelsen kan bevilja lokala justeringar.
En lokalförening ansvarar för att bedriva lokalt och regionalt arbete i enlighet med stadgar, kongressbeslut och beslut på lokalföreningens årsmöte.
Om förbundsstyrelsen finner att en lokalförening inte fungerar på försvarligt och betryggande sätt eller agerar i strid med stadgarna kan förbundsstyrelsen besluta om tvångsförvaltning eller upplösning av lokalföreningen.

§ 13.2 Årsmöte

Årsmötet är lokalföreningens högsta beslutande organ.
Årsmöte hålls varje år senast den 1 mars. Om det inte hålls i tid kan förbunds­styrelsen kalla till årsmöte.
Varje medlem i RFSU har närvarorätt vid årsmöte.
Varje lokalföreningsmedlem har dessutom yttrande-, förslags- och rösträtt vid årsmöte samt rätt att motionera till årsmöte.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten.
För beslut i ärenden som inte finns upptagna på dagordningen fordras två tredjedels majoritet.
Kallelse till årsmöte med förslag till dagordning ska skickas ut till lokalföreningsmedlemmarna senast 30 dagar före mötet.
Motioner till ordinarie årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast 20 dagar före mötet.
Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, styrelsens förslag, motioner med styrelsens yttranden samt valberedningens förslag ska finnas tillgängliga för lokalföreningsmedlemmar senast 14 dagar före mötet.

Vid årsmötet ska utöver formalia följande frågor behandlas:

 • Lokalföreningsstyrelsens verksamhetsberättelse
 • Lokalföreningsstyrelsens ekonomiska berättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Fastställande av resultat- och balansräkning
 • Fråga om ansvarsfrihet för lokalföreningsstyrelsen
 • Verksamhetsplan och ekonomisk inriktning
 • Propositioner
 • Motioner
 • Val av
  ○ ordförande
  ○ övriga styrelseledamöter
  ○ valberedning
  ○ revisor
  ○ kongressombud samt ersättare i den ordning de inträder för att tjänstgöra (endast under de år RFSU har kongress)

§ 13.3 Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas om lokalföreningsstyrelsen beslutar om det eller om revisorerna eller minst en tredjedel av lokalföreningsmedlemmarna begär det.
Samma personer äger närvaro-, motions-, yttrande-, förslags- och rösträtt som vid ordinarie årsmöte.
Kallelse till extra årsmöte ska finnas tillgänglig för medlemmar senast 14 dagar före mötet.
Dagordning och handlingar ska finnas tillgänglig senast 7 dagar före mötet.
Vid extra årsmöte får endast de punkter som är upptagna på dagordningen behandlas.

§ 13.4 Lokalförenings valberedning

Årsmötet väljer valberedning med minst två ledamöter, varav en sammankallande.
Valberedningen ska bereda de val som förekommer vid ordinarie årsmöte.

§ 13.5 Valbarhet i lokalförening

Lokalföreningsmedlem kan väljas till förtroendeuppdrag. För val till valberedningen räcker medlemskap i RFSU. Centralt eller lokalt anställda i RFSU kan inte väljas till förtroendeuppdrag.
Auktoriserad revisor behöver inte vara medlem i RFSU.

§ 13.6 Lokalföreningsstyrelse

Årsmötet väljer lokalföreningsstyrelse med ordförande samt minst två ledamöter.
Lokalföreningsstyrelsen ansvarar för att leda och utveckla lokalföreningen i enlighet med stadgar, kongress- och årsmötesbeslut.
Lokalföreningsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Beslut i lokalföreningsstyrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 13.7 Lokalföreningens förvaltning

Lokalföreningens räkenskapsår är kalenderår.
Lokalföreningens styrelse utser minst tre firmatecknare. Firman tecknas av två av dessa i förening.

§ 13.8 Lokalföreningens revisorer

Årsmötet väljer minst en revisor.
Behövs insats av auktoriserad revisor tillfrågas i första hand de av RFSU anlitade auktoriserade revisorerna.
Revisorerna ska granska lokalföreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning.
Förbundsstyrelsen kan besluta om revision av lokalförening.

§ 13.9 Upplösning av lokalförening på dess egen begäran

För upplösning av lokalföreningen fordras beslut med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, av vilka minst ett ska vara ordinarie årsmöte.
Vid upplösning av lokalföreningen ska lokalföreningens handlingar och tillgångar disponeras på sätt som RFSU:s förbundsstyrelse godkänner.

§ 14 Ändring av stadgarna

För ändring av stadgarna – utom §14 och §15 – fordras beslut med två tredjedels majoritet vid kongress.
För ändring av §14 och §15 fordras samstämmiga beslut med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande kongresser, varav minst en ska vara ordinarie kongress. Vid ändring av §15 ska dessutom minst elva månader ha förflutit mellan kongresserna.

§ 15 Upplösning av RFSU

För upplösning av RFSU fordras samstämmiga beslut med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande kongresser, varav minst en ska vara ordinarie kongress. Dessutom ska minst elva månader ha förflutit mellan kongresserna. Vid upplösning ska RFSU:s handlingar och tillgångar efter upplösningen disponeras för ändamål i enlighet med § 2 på det sätt kongressen beslutar om. Medlem eller medlemmar kan inte göra anspråk på någon del av egendomen.