Till sidans huvudinnehåll

Ottarfondens stadgar

Stadgar för Stiftelsen Elise Ottesen-Jensens fond för familjeplanering, Ottarfonden. Antagna av RFSU:s förbundsstyrelse den 7 april 1973.

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) har beslutat att fonden skall förvaltas av en stiftelse och därvid förordnat, att följande stadgar skall gälla för stiftelsen.

§ 1. Stiftelsens benämning skall vara: Stiftelsen Elise Ottesen-Jensens fond för familjeplanering.

§ 2. Stiftelsens ändamål skall vara att stödja vetenskaplig forskning, undervisning och upplysning som i Sverige och/eller internationellt främjar familjeplanering. Fonden skall även då behov föreligger kunna bedriva och stödja allmän och enskild verksamhet för ensamma blivande mödrar.

§ 3. Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse, som består av tre ordinarie ledamöter och en suppleant. Elise Ottesen-Jensen skall så länge hon önskar vara självskriven ledamot av styrelsen. Övriga ledamöter och suppleant skall utses av RFSU:s förbundsstyrelse. Sedan Elise Ottesen-Jensen utträtt ur styrelsen, skall jämväl i hennes ställe ledamot utses av RFSU:s förbundsstyrelse. Styrelseledamöter och suppleant skall utses för en tid av två år varje gång.

§ 4. Fonden tecknas av den eller de personer som fondstyrelsen därtill utser.

§ 5. Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 6. Stiftelsen skall genom stipendier och anslag främja enskilda och organisationer i överensstämmelse med stiftelsens ändamål.

§ 7. Stiftelsen skall bedriva insamlingsverksamhet av penningmedel. Styrelsens ekonomiska förvaltning skall granskas av en auktoriserad revisor som utsetts av RFSU:s förbundsstyrelse för en tid av två år varje gång. Det åligger styrelsen att senast den 15 februari till revisorn överlämna uppgift om föreningens ekonomiska ställning vid senaste årsskifte ävensom för revisionen nödiga böcker och handlingar.

§ 8. Fondens värde- och säkerhetshandlingar skola placeras i bankfack eller dylikt.

§ 9. Fondens räkenskaper, som i bokslut sammanföras per den 31 december varje år, skola vara avslutade senast i mars påföljande år och reviderade senast 15 april. Räkenskaperna och förvaltningen skola granskas av tre revisorer varav åtminstone en skall vara auktoriserad och vilka till styrelsen skola angiva skriftligt utlåtande. Revisorerna utses för påföljande år av RFSU:s förbundsstyrelse vid sista sammanträdet för året.

§ 10. Styrelse- och revisionsberättelserna för senaste räkenskapsåret skola föredragas på Riksförbundets första ordinarie styrelsemöte efter det räkenskaperna reviderats, och äger mötet besluta rörande balansräkningen samt ifråga om decharge.

§ 11. Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut på två efter varandra följande ordinarie möten med RFSU:s förbundsstyrelse och kräver två tredjedelars majoritet. Förslag till stadgeändring bör vara inlämnade till styrelsen senast en månad före styrelsemötet.

§ 12. Upplöses RFSU och förefinnes ej möjlighet för föreningen att bestämma under vilka former kontrollen över fonden för framtiden skall ske kompletterar fondens styrelse sig själv och utövas kontrollen över fonden i övrigt av Länsstyrelsen i Stockholms län.