Till sidans huvudinnehåll

Proposition: Externa aktörers krav på RFSU:s stadgar

Här presenterar Förbundsstyrelsen ett förslag på utredning om externa bidragsgivares krav i relation till RFSU:s stadgemodell.

Under RFSU:s kongress i Linköping 2017 togs beslutet att se över RFSU:s stadgar och föreslå förändringar. Översynen och förslag på förändringar genomfördes till RFSU:s kongress i Umeå 2019 där en uppdaterad stadga för RFSU antogs. De nya stadgarna var ett resultat av ett gediget arbete. Processen inkluderade hela organisationen och var mycket omfattande varpå ett stort antal justeringar röstades igenom. En av de stora förändringarna var att RFSU valde att ändra hur vi är organiserade, från att förbundet har lokalföreningarna som medlemmar till att medlemmarna är anslutna till RFSU-förbundet och organiserade i lokalföreningarna. En konsekvens av det är att hela RFSU har gemensamma stadgar.

Kongressen 2019 röstade igenom det som vi idag kallar RFSU:s stadgar, ibland även omnämnt som centralstadgan. De stadgar som finns för RFSU idag reglerar alla RFSU:s verksamhetsdelar. I dessa stadgar ingår regleringen av lokalföreningarnas verksamhet under paragraf §13. Syftet med en enda stadga var att samla alla RFSU:s lokalföreningar under samma regelverk för att göra det tydligare och enhetligare. Detta sätt att organisera sig och formuleringar av stadgar är vanligt förekommande i liknande organisationer och en del av en över hundraårig svensk föreningspraxis.

Förbundsstyrelsen blev under 2022 uppmärksammad av RFSU Stockholm att den stadgemodell som nu används av RFSU skapade problem i samband med en ansökan om externa medel för lokal verksamhet. Det som antyddes av bidragsgivaren var att det inte var tillräckligt tydligt att lokalföreningen, som är en egen juridisk person, är fristående från centralorganisationen eftersom samma stadgar gäller för både lokalföreningen och centralorganisationen. I dialog med RFSU Stockholm beslutade förbundsstyrelsen att bevilja RFSU Stockholm tillfälligt undantag för att kunna utforma anpassade lokala stadgar för att inte riskera att gå miste om viktiga verksamhetsbidrag. Detta är inte tänkt som en långsiktig lösning, men kommer att gälla tills RFSU kan garantera att lokalföreningar inte drabbas av den osäkerhet som nu råder.

Förbundsstyrelsens utgångspunkt är att stadgarna inte ska behöva ändras. FS vill problematisera att staten skapar problem genom att göra tolkningar av hur en ideell organisations stadgar ska se ut. Detta i synnerhet när det motverkar de ideella organisationernas syfte och verksamhet. RFSU ska inte rätta sig efter externa givares krav utan att förstå varför, och enbart om det är absolut nödvändigt.

Förbundsstyrelsen vill motverka att lokalföreningarna hamnar i fler svåra situationer, likt den i RFSU Stockholm. Därmed behöver en utredning tillsättas för att se över externa givares krav samt huruvida dessa ska utgöra en grund för en stadgerevidering eller inte. Stadgan kan som resultat av utredningen behöva genomlysas för att undvika osäkerhet eller problem i relation till bidragsgivare och andra externa aktörer i framtiden. Utgångspunkten är att RFSU:s stadgar ska fungera i alla situationer, men för att säkerställa detta behövs en utredning där stadgan ställs i relation till olika scenarion. Denna process ska vara transparent och en kontinuerlig dialog ska föras med RFSUs lokalföreningar och andra berörda parter.

Förslag till beslut:

  • att Förbundsstyrelsen får i uppdrag att genomföra en utredning om externa bidragsgivares krav i relation till RFSU:s stadgemodell, samt
  • att Förbundsstyrelsen får i uppdrag att återkomma till kongressen med en rapport om vad översynen kom fram till, samt att med utgångspunkt i översynen och rapporten föreslå vidare hantering eller förändringar.