Till sidans huvudinnehåll

Villkor för medlemskap i RFSU

Här hittar du information om hur RFSU hanterar dina personuppgifter i samband med medlemskap i RFSU.

Från och med 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation - GDPR) istället för den tidigare Personuppgiftslagen, PuL. GDPR reglerar hur och när en får behandla personuppgifter. Som medlem i RFSU hanteras dina personuppgifter i RFSU:s medlemsregister vilket är nödvändigt för fullgörande av avtalet mellan RFSU och dig som medlem. Befintliga medlemmar har blivit informerade om personuppgiftshantering vid tecknande av medlemskapet.  

Vi värnar om att våra medlemmars integritet ges fortsatt skydd i enlighet med den nya lagstiftningen. RFSU följer därför kraven som ställs att hanteringen och behandling av personuppgifter sker lagligt, korrekt och öppet. Vi hanterar de personuppgifter som ändamålet kräver, och arbetar med uppgiftsminimering och lagringsminimering.

Detta krävs för att bli medlem i RFSU

Enligt RFSU:s stadgar gäller följande för att vara medlem i RFSU:

  • En person som står bakom RFSU:s stadgar kan bli enskild medlem i RFSU
  • En person blir enskild medlem i RFSU genom att betala fastställd medlemsavgift
  • Enskilda medlemmar organiseras i RFSU:s lokalföreningar

Personuppgiftsansvar

Riksförbundet för sexuell upplysning (org.nr 802002-8133), nedan kallad “RFSU”, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av våra medlemmars personuppgifter. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken “Kontakta oss” längst ned på sidan.

Vilka personuppgifter registreras?

Namn, postadress, telefonnummer, e-postadress, personnummer eller födelsedatum, eventuell könsidentitet, lokalföreningstillhörighet, medlemskategori, utskick och betalningar av medlemsavgift är information som vi behöver för att kunna fullfölja vårt ansvar gentemot dig som medlem i en demokratiskt uppbyggd folkrörelse.

Information om förtroendeuppdrag, andra engagemangsformer och genomförda utbildningar registreras då dessa uppgifter förekommer, likaså information om givna gåvor. Om du som medlem väljer att avsluta ditt medlemskap rensas dina personuppgifter som möjliggör en koppling till dig om fysisk person bort, men medlemsnummer, postnummer/postort, ålder, könsidentitet och lokalförening sparas för statistik och ekonomisk redovisning.

Rensningen av personuppgifter görs årsvis, eller direkt då en begäran om att bli borttagen som medlem eller givare inkommer.

Syfte

Uppgifter från medlemsregistret används endast inom ramen för RFSU:s verksamhet på lokal och nationell nivå, samt via av RFSU:s anlitade samarbetspartners för distribution av information. Exempelvis till: medlemsbrev, årsmöteskallelser, medlemstidningar, gåvobrev, sändlistor för e-post och SMS och ekonomiska transaktioner. RFSU säljer inte vidare uppgifter från medlemsregistret till tredje part.

Den som anser att RFSU inte har vidtagit begärda åtgärder med sina personuppgifter har rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Att du lämnar efterfrågade personuppgifter till RFSU är ett krav för att du ska beviljas, eller tillåtas förlänga medlemskap i RFSU. Den som inte lämnar efterfrågade personuppgifter löper risken att ansökan om, eller förlängning av, medlemskap inte kan beviljas.

Uppdaterade kontaktuppgifter

Medlemmar i RFSU får årligen sina adressuppgifter uppdaterade via SPAR, Statens personadressregister. Varje år gör RFSU och våra lokalföreningar flera utskick till dig som medlem och har vi inte aktuella adressuppgifter förlorar du möjligheten att ta del av viktig information om ditt medlemskap och de verksamheter som RFSU bedriver.

För att så många som möjligt ska känna sig trygga i och få en korrekt och god service av medlemsregistret kommer RFSU aldrig att ändra eller uppdatera uppgivna förnamn eller ikryssad uppgift om kön via SPAR. Uppgifter som däremot kommer uppdateras via SPAR är postadress och efternamn.

Om du inte vill att dina uppgifter ska uppdateras överhuvudtaget mot SPAR är du ansvarig för att meddela detta till medlem@rfsu.se. Uppdateringen av förnamn är en viktig fråga då flera av RFSU:s medlemmar inte använder det förnamn som finns registrerat i folkbokföringen och det är för RFSU centralt att våra medlemmar tilltalas på önskat sätt. Blir något fel vid kommande utskick ber vi dig kontakta oss så att vi kan åtgärda detta.

Vem har åtkomst till medlemsregistret?

Personer med ansvar för medlemshantering på nationell nivå administrerar medlemsregistret på nationell nivå, medlemsansvarig på lokal nivå har ett begränsat ansvar att administrera medlemsregister i aktuell lokalförening.

Samtliga administratörer och användare som har tillgång till medlemsregistret har godkänt användarvillkor där det framgår att de inte får lämna vidare personuppgifter från medlemsregistret och att de ska behandla uppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning. Åtkomsten är strikt begränsad till det område som ansvaret gäller för.

Dina rättigheter

Du har rätt att hos RFSU begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Det finns vidare möjlighet till begränsning av behandling (markering av lagrade personuppgifter med syftet att begränsa behandlingen av dessa i framtiden) för dina personuppgifter och att invända mot behandling.

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit RFSU i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Kontakta oss om du har frågor

Personuppgiftsansvarig är RFSU. Företrädare i personuppgiftsfrågor hos RFSU är generalsekreteraren.

Vill du veta vilka personuppgifter vi har sparade på dig som medlem kan du kontakta medlem@rfsu.se

Vill du avsluta ditt medlemskap och att vi tar bort dina personuppgifter ur vårt medlemssystem så kontaktar du medlem@rfsu.se. Är några uppgifter ofullständiga, missvisande eller felaktiga ändrar vi dem gärna åt dig, kontakta oss så hjälper vi dig!

Läs också: