Till sidans huvudinnehåll

Proposition: Policy för arvodering av förtroendevalda

Innehåll på sidan

Klicka på länkarna för att ta dig till avsnittet i texten.

Om propositionen

RFSU:s nuvarande riktlinjer för arvoderingar och ersättningar till förtroendevalda i RFSU antogs av kongressen 2005. Vår organisation samt vår omvärld har utvecklats mycket sedan dess. Därför finns ett behov av ett nytt styrdokument som utgår från vår syn på ideellt engagemang och på när arvodering kan ske.

Förslaget till policy för arvodering av förtroendevalda ersätter våra nuvarande riktlinjer för arvoderingar och ersättningar till förtroendevalda inom RFSU. Policyn består av två delar. Den första delen handlar om de vägledande principer som gäller för hela RFSU. Utgångspunkten är att uppdraget som förtroendevald är ideellt men det finns vissa undantagsfall där arvodering kan ske. Den andra delen handlar om hur beslut om arvoderingar fattas inom organisationen.

RFSU är medlemmar i den globala federationen International Planned Parenthood Federation, IPPF. Enligt IPPF:s nuvarande policy Expenses of and payments to volunteer får inte medlemsorganisationerna betala ideellt engagerade. Det innebär att RFSU bryter mot IPPF:s policy när vi i enskilda fall valt att arvodera förtroendevalda och att medlemmar som arvoderas i vår organisation idag inte är valbara för förtroendeuppdrag inom IPPF. Under processen med propositionen har samtal förts med IPPF, som är medvetna om RFSU:s förhållningssätt. I en framtida policyrevidering inom IPPF kommer RFSU ha möjlighet att föra fram vår syn på regelverket och föreslå förändringar för att möjliggöra för arvoderade medlemmar i RFSU att kunna kandidera till förtroendeuppdrag inom IPPF.

Denna policy ska fungera som en tydlig utgångspunkt för förtroendevalda inom RFSU. Styrelser på både central och lokal nivå ska kunna sätta sina egna arbetssätt utifrån policyns vägledande principer.

Policyn kompletteras med interna rutiner för begäran om ersättningar vid till exempel förlorad arbetsinkomst eller utlägg.

Policyn omfattar förtroendevalda utsedda av medlemmarna. Den omfattar alltså inte ledamöter av Placeringsrådet och RFSU:s bolag. Beslut om dessa arvoderingar fattas av Förbundsstyrelsen utifrån deras uppdrag att bereda förslag till och utse styrelser till RFSU:s bolag.

På lokalföreningsnivå kommer policyn kompletteras med olika former av stöd till lokalföreningarnas styrelser och valberedningar i arvoderingsfrågor.

Förslag till beslut

att anta policyn för arvodering av förtroendevalda.

Policy för arvodering av förtroendevalda

Vägledande principer för hela RFSU

Ideellt arbete är grunden

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, arbetar lokalt, nationellt och internationellt genom kunskap, engagemang och påverkan för att bidra till en värld där alla människor är fria att bestämma över och njuta av sin kropp och sin sexualitet. RFSU är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation. Vår organisation bärs upp av alla de medlemmar som genom medlemskap och insatser gör skillnad för sig själv och andra. Medlemmarnas insatser och ideella engagemang driver organisationen framåt och skapar engagemang.

Utgångspunkten är att det ideella engagemanget i RFSU är oavlönat. Att vi har ideella som ger av sin tid i form av förtroendeuppdrag och andra ideella uppdrag är en förutsättning för att vi tillsammans ska kunna uppfylla vårt gemensamma uppdrag.

RFSU strävar efter att ha en inkluderande kultur där fler människor med olika perspektiv och erfarenheter vill och kan engagera sig i och tillsammans med RFSU för att bidra till vår vision. Att vara en tillgänglig organisation innebär för RFSU att alla medlemmar ska kunna kandidera till alla uppdrag. Därför bör också det ideella uppdraget i möjligaste mån förläggas till de förtroendevaldas fritid.

När arvodering kan ske

Förtroendevalda behöver ha förutsättningar för att kunna genomföra det uppdrag de fått av medlemmarna. Förtroendevalda på både nationell och lokal nivå har därför rätt till ersättning för vissa av sina omkostnader i samband med nationella arrangemang och till stöd och utbildning i sitt uppdrag. För att en styrelse i RFSU ska kunna genomföra det uppdrag de fått av medlemmarna kan det uppstå situationer där ett ideellt uppdrag kan komma att behöva arvoderas. Det är dock viktigt att sådana situationer ses som undantag och motiveras väl samt att det finns en uppdragsbeskrivning för uppdraget som arvoderas.

Det huvudsakliga undantaget som beslutas av kongressen utgörs av förbundsordföranden. Förbundsordförande väljs av medlemmarna på kongressen och leder organisationen och förbundsstyrelsen. Förbundsordförande förutsätts avstå från inkomster från annat förvärvsarbete och sätta organisationens intressen främst och arvoderas därför för sitt uppdrag. Förbundsordförandes arbetsuppgifter beslutas av förbundsstyrelsen som fastställer en uppdragsbeskrivning. 

Eftersom principerna från denna policy gäller för hela RFSU kan undantag även göras på lokal nivå.

Beslut om arvoderingar

Kongressen fattar beslut om ramar för arvodering av RFSU:s förbundsordförande efter förslag från valberedningen. Förslaget ska innehålla uppgift om omfattningen av arvoderingen. Ett heltidsarvode motsvarar det arvode som en riksdagsledamot erhåller.

Förbundsstyrelsen kan undantagsvis fatta beslut om arvodering av en enskild ledamot för en tidsbegränsad period och för en arbetsuppgift som anses ligga utanför det uppdrag som ledamöterna i förbundsstyrelsen förväntas genomföra.

På lokal nivå ska eventuellt beslut om ramar kring arvodering fattas på motsvarande sätt av föreningens årsmöte efter förslag från föreningens valberedning.