Till sidans huvudinnehåll

Så skriver du en motion

En motion är ett förslag från en medlem, lokalförening eller organisationsmedlem om någonting viktigt som riksförbundet bör göra, ändra eller på annat sätt ta ställning till. Här beskriver vi hur du gör för att skriva en motion till kongressen.

Innehåll på sidan

Klicka på länkarna för att ta dig till avsnittet i texten.

Vad är en motion?

En motion är ett förslag till om någonting viktigt som RFSU ska göra, ändra eller på annat sätt ta ställning till. Alla medlemmar, lokalföreningar och organisationsmedlemmar får lämna in motioner till kongressen.

En inlämnad motion kan dras tillbaka när som helst av den som lagt motionen. Ändringar i motionen får ske fram till motionsstoppet. Då skickas en ny motion in och den gamla versionen dras tillbaka. Efter motionsstoppet får ändringar endast göras på kongressen genom yrkanden.

Vad kan en motion handla om och vem kan motionera?

Motioner kan i princip handla om vilken fråga som helst som förslagsställaren tycker är viktig för RFSU, men i praktiken bör de handla om strategiskt relevanta frågor för riksförbundet att diskutera och besluta om. Exempelvis kan de handla om nya sexualpolitiska ställningstaganden och verksamhetsområden samt organisationsfrågor som till exempel medlemsavgifter, stadgeändringar och andra gemensamma regelverk.

Förslag om mer verksamhetsnära frågor ställs huvudsakligen till det lokala årsmötet, till en lokal styrelse, till förbundsstyrelsen, ordförandekonferensen eller, om förslaget avser detaljer inom verksamheterna, direkt till berörd enhet på förbundskansliet eller till det lokala kansliet.

Ta gärna reda på om frågan är ny för RFSU eller om den redan har varit uppe på en tidigare kongress. Hur formulerades frågan då och vad beslutades? Kanske jobbar vi redan med frågan utan att det märks utåt?

Håll din motion kortfattad och enkel att förstå för den som inte är insatt, med tydliga och avgränsade förslag att ta ställning till.

En motion har mer tyngd om flera personer står bakom. Är du medlem i en lokalförening kan det vara en fördel om årsmötet står bakom motionen, men alla motioner ska behandlas lika, oavsett avsändare. Om en lokalförening ska stå som avsändare måste motionen först godkännas av det lokala årsmötet. Antingen i form av ett förslag från föreningens styrelse, eller från en eller flera av lokalföreningens medlemmar.

Motioner från organisationsmedlemmar måste vara fastställda av respektive styrelse.

Så här skrivs en motion

Rubrik på motionen

Skriv en rubrik som tydligt signalerar vilken fråga motionen handlar om.

Sammanfattning

Inled med att sammanfatta motionen. Beskriv vad motionen handlar om och vilket förslag till förändring som föreslås med några korta meningar.

Förklarande text

Inled med att förklara bakgrunden till motionen. Utveckla gärna dina ståndpunkter och ge läsarna ett sammanhang. Argumentera gärna tydligt för förslagen och beskriv varför det är viktigt att kongressen fattar beslut i frågan.Observera att argumentationen i den förklarande texten inte är en del av det formella kongressbeslutet.

Att-satser

Skriv en eller flera att-satser. Antalet att-satser beror på om motionen syftar till att föreslå en eller flera förändringar kopplat till samma frågan. Det är enbart att-satserna som kongressen tar beslut om. Var därför noga med att de är tydligt formulerade och inte för långa.

Vad är motionssvar?

Efter motionsstoppet diskuterar förbundsstyrelsen motionerna tillsammans med sakkunniga på förbundskansliet och skriver sedan motionssvar. Syftet med svaren är att tydliggöra förbundsstyrelsens inställning till varje enskilt förslag, som en förberedelse inför kongressen. Motionssvaren ingår i kongresshandlingarna och innehåller förbundsstyrelsens egna förslag om hur kongressen ska besluta om motionen, utefter följande alternativ:
Bifall = Ja. Avslag = Nej. Besvarad = Ett arbete pågår/är planerat/förslagen är inte relevanta.

Vad händer sedan?

Behandling och beslut

Motionerna läggs upp i VoteIT som är det digitala system som hanterar det formella beslutsmötet under kongressen. Där kan de diskuteras samt stötas och blötas av andra RFSU:are. Att-satserna (förslagen) kan omförhandlas och utvecklas som del av kongressens beredningsprocess genom yrkanden.

På kongressen leder ett beslutspresidum mötet och håller i omröstningarna som leder fram till beslut i varje enskild fråga. Alla beslut dokumenteras i protokollet.

Avslag

Avslås motionen av kongressen kanske din fråga inte var tillräckligt väl förberedd. Eller så var helt enkelt majoriteten av RFSU:s kongressombud av en annan åsikt än din.

Bifall

Får motionen bifall av kongressen har du varit med och påverkat RFSU:s inriktning. Grattis!

Det händer med besluten efter kongressen

När kongressen är avslutad ansvarar förbundsstyrelsen för att kongressens beslut genomförs. Vanligtvis delegeras det praktiska genomförandet till förbundskansliet. Det är dock inte bara förbundsstyrelsen som ansvarar för att kongressbesluten genomförs. Lokalföreningarna är fristående organisationer inom riksförbundet med ett eget ansvar att följa de riktlinjer och beslut som kongressen fattar. I slutändan har alla ett gemensamt ansvar för att besluten genomförs på ett så bra sätt som möjligt.

Vissa frågor handlar om en engångsinsats, exempelvis en stadgeändring eller ett policybeslut. Andra frågor av mer politisk karaktär kan behövas följas upp eller utvecklas. Tycker du att vi ska gå vidare på något sätt, eller har du rent av kommit på ett nytt förslag, kan du skriva en ny motion till nästa kongress.