Till sidans huvudinnehåll

Behövs svängrum för individuella medicinska bedömningar

Vi vill att alla ska bedömas utifrån sina individuella förutsättningar att uppnå graviditet. RFSU är tveksamma till fasta åldersgränser som inte är medicinskt motiverade. Det skriver Ulrika Westerlund, sexualpolitiskt sakkunnig.

Ensamstående kvinnor och andra med förmåga att bli gravida har i dag möjlighet att bilda familj via donerade spermier i Sverige. Den möjligheten kom till genom en lagändring för fyra år sedan och kvinnor slipper därmed åka till exempelvis Danmark för att bli gravida.

Tyvärr finns fortfarande problem kvar att lösa. Tillgången på könsceller och väntetiderna ser väldigt olika ut i landets regioner, ojämlikheten är stor. Femmis skrev i Altinget och föreslog en nationell könscellsbank som en lösning.

RFSU tycker att förslaget är bra men vill också peka på några andra efterlängtade åtgärder.

Samma tillgång till könsceller

Altingets kartläggning av kötiderna i de olika regionerna visar att det finns ett stort problem när det gäller jämlik tillgång till fertilitetsvård. En nationell bank för gameter, det vill säga ägg och spermier, skulle vara ett sätt att motverka det.

Banken skulle ge universitetsklinikerna i Sverige samma tillgång till donerade könsceller, och på så sätt jämna ut de ojämlika köer som vi har i dagsläget. Förhoppningsvis skulle en nationell bank också öka antalet donatorer genom att lättare kunna föra ut information och påminna om möjligheten att bli donator. Socialstyrelsen skulle kunna inkludera informationen under den årliga donationsveckan.

Omedvetna om släktskap

Även andra fördelar finns med en nationell bank för ägg och spermier. Den matchning som alltid görs mellan donator och mottagare sker i dag inom regionerna, men med en nationell bank ökar chansen för snabbare och bättre matchning.

En nationell bank ger därutöver bättre möjlighet att faktiskt begränsa att donatorn inte ger upphov till barn i fler än sex familjer spridda i riket vilket minskar risken för att genetiska halvsyskon möts i framtiden utan att vara medvetna om sitt släktskap – i dag kan donatorer donera i flera regioner utan att det finns ett register över det.

Att detta är en fråga att ta på allvar visade också det nyligen framlagda förslaget från Vävnadsrådet om att inrätta ett nationellt register för donatorer. En nationell bank skulle dock som sagt uppfylla fler av behoven.

Tveksamma till fasta åldersgränser

Förutom en nationell gametbank finns det andra problem som behöver lösas. Regionerna har i dag egna regelverk om till exempel hur många behandlingar som erbjuds och vilka åldersgränser som ska gälla för behandling.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) kom 2016 med rekommendationer till regionerna om gemensamma regler för att uppnå större enhetlighet. Rekommendationen är inte tvingande, men enligt SKR har skillnaderna mellan regionerna minskat. RFSU ser positivt på ambitionen att skapa större enhetlighet, men vi är tveksamma till exempelvis fasta åldersgränser som inte är medicinskt motiverade och inte tar hänsyn till individuella förutsättningar.

Inte klarlagt vad som gäller

RFSU kan också konstatera att den lagändring som skedde 1 januari 2019, som skulle möjliggöra samtidig ägg- och spermiedonation, ännu inte har fått genomslag i praktiken.
Socialstyrelsens arbete drog ut på tiden och först i förra veckan kom information till vårdutförare om hur vården ska ges, i alla fall till viss del. Fortfarande är det inte helt klarlagt vad som gäller för donation inom par och Vävnadsrådets rekommendationer vad gäller antal behandlingar och åldersgränser än ännu inte klara.

Vården är ojämlik

RFSU vill att det ska finnas lika möjlighet att bli förälder genom ägg- eller spermiedonation, oavsett var i landet du bor. Vi vill att alla ska bedömas utifrån sina individuella förutsättningar att uppnå graviditet, snarare än till exempel ålder, och att antalet behandlingar som erbjuds ska vara lika för alla, om förutsättning att bli gravid finns.

Lagstiftningen som möjliggjorde behandling av ensamstående kvinnor och andra med förmåga att bli gravida har funnits på plats i snart fyra år, men ännu är vården inte jämlik och tillgänglig.

Svängrum i bedömningar

En nationell gametbank skulle vara ett steg i rätt riktning, men fler åtgärder krävs. Behandlingarna med samtidig donation av ägg och spermier måste äntligen komma igång och alla rekommendationer om vad som ska gälla komma på plats.
Vi hoppas att det kommer att prioriteras. Samtidigt hoppas vi att SKR fortsätter arbetet för ett enhetligt regelverk mellan regionerna – med svängrum för individuella medicinska bedömningar.