Till sidans huvudinnehåll

Det hände på RFSU-kongressen 2023

Här sammanfattar vi besluten som fattades under RFSU-kongressen 2023.

Motioner – förslag från medlemmarna

 1. RFSU-klinikens syfte och funktion i relation till att skapa jämlik, tillgänglig och individanpassad vård över hela landet ska utredas. En kartläggning ska också se över att samtliga regioner i Sverige erbjuder motsvarande rådgivning och behandling som RFSU-kliniken gör.
 2. Motionen om att granska videoklippen i RFSU:s youtubekanal avslogs. Det är en fråga för förbundskansliet.
 3. En motion ville att kongressen tar ställning för att skriva in aborträtten i grundlagen. Motionen ansågs besvarad och kongressen beslutade att RFSU tar ställning för att frågan ska utredas – både om och hur aborträtten kan skyddas genom att den skrivs in i grundlagen.
 4. Nu ska RFSU utreda förutsättningarna för finansiering och resursfördelning i organisationen. Utredningen ska ha ett särskilt fokus på ökad finansiering till lokalföreningar.
 5. RFSU ska utreda om och hur fler utbildningar, till exempel till sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut, ska innehålla kunskaper om SRHR. Utredningen ska presenteras på nästa kongress.
 6. RFSU ska stå stadigt när det blåser och drevar. Organisationen ska snabbt kunna reagera på andra aktörers utspel i RFSU-relaterade frågor. Det ska också vara tydligt vilket krisstöd som finns för lokalföreningarna utanför ordinarie arbetstid.
 7. Det blev inget beslut om någon ny Sverigebarometer men formerna och möjligheterna för lokalföreningar och medlemmar att jobba med politisk påverkan ska ses över. Uppdraget ligger hos förbundsstyrelsen och frågan kommer att lyftas på kongressen 2025.
 8. Stadgarna är uppdaterade med nya skrivningar om ordförandekonferensen. Bland annat får varje ordförande nu ha en av lokalföreningen utsedd ersättare.
 9. RFSU ska bli mer interkulturellt! En riktning och en plan ska komma.

Propositioner – förslag från förbundsstyrelsen

Kompassen är RFSU:s nya idéprogram

Det nya idéprogrammet röstades igenom med ett fåtal förändringar. Kompassen etablerar begreppet sexuell och reproduktiv rättvisa och konstaterar att hållbara samhällen är viktiga för att vår vision ska kunna förverkligas. Läs Kompassen här

Dessutom beslutade kongressen att förbundsstyrelsen ska ta fram och pilottesta en modell för hur idéprogrammet ska implementeras och hur positioner och ställningstaganden ska tas fram. Både ordförandekonferensen och enskilda medlemmar ska få ge inspel och ha inflytande. Det ska vara tydligt, tillgängligt och transparent.

Ny policy för arvodering

Policyn för arvodering av förtroendevalda är antagen. I policyn slår RFSU fast att uppdraget som förtroendevald är ideellt men att det finns vissa undantagsfall där arvodering kan ske. Policyn beskriver också hur beslut om arvoderingar fattas inom organisationen.

Ny utredning: Vem får påverka RFSU:s stadgar?

Förbundsstyrelsen ska utreda externa bidragsgivares krav i relation till RFSU:s stadgemodell. RFSU:s stadgar ska fungera i alla situationer, men för att säkerställa detta behövs en utredning där stadgan ställs i relation till olika scenarion. Denna process ska vara transparent och en kontinuerlig dialog ska föras med både lokalföreningar och andra berörda parter.

Så ska valberedningen arbeta

Riktlinjerna sammanfattar valberedningens uppdrag och är utgångspunkten för arbetet tillsammans med stadgar och övriga styrdokument. Ett tillägg till propositionen röstades igenom av kongressen: valberedningen ska i sitt arbete eftersträva en jämn åldersfördelning.

Nya medlemsavgifter klubbade – gratis för alla under 18!

Den ordinarie avgiften kommer att vara 200 kronor under 2024 och 2025. Alla mellan 18 och 25 år och de med begränsade resurser betalar 50 kronor. Och unga under 18 år och alla som saknar bankkonto får vara med gratis.

Organisationsmedlemmar med färre än 10 000 medlemmar betalar 1 000 kronor per år. De med fler medlemmar än så betalar 5 000 kronor.

Val till förtroendeposter

 • Lina Fridén valdes enhälligt till RFSU:s nya förbundsordförande.
 • I RFSU:s förbundsstyrelse sitter förutom ordförande Lina Fridén också ledamöterna Emil Nordfjell, Hanna Gerdes, Mats Målqvist, Månstråle Dahlström, Désirée Lichtenstein, Elin Lilja, Hedvig Berntell, Jacob Lidman, Nadine Dawod, Sara Ekenbjörn, Hanna Hägglund Öfors och Theodor Varga Fridh. Läs mer om förbundsstyrelsen här
 • Valberedningen består av Hanna Knutsson, Monica Johansson, Amanda Thingvall, Marco Vega och Robert Nordberg. Suppleanter i den nya valberedningen är Rajaa Alkorayshi, Jenny Spets och Jenny Åhs.
 • Sophie Brömster och Lila Johansson valdes till ordinarie revisorer. Anna Johansson Dahl och Marika Eriksson valdes till ersättare. KPMG AB (Fredrik Sjölander) valdes som auktoriserad revisor.