Till sidans huvudinnehåll

Motion 7. Ta tillbaka Sverigebarometern!

Innehåll på sidan

Klicka på länkarna för att ta dig till avsnittet i texten.

Ta tillbaka Sverigebarometern!

Motionär: Eliza Öhberg, RFSU Göteborg. Även Emilia Åslund, Jenny Lundgren, Kerstin Fahl, Jakob Eriksson, Ksenia Timoshenko, Jonna Olling och Pelle Sundberg från RFSU Göteborg står bakom motionen.

Motionen handlar om att RFSU ska återinföra Sverigebarometern eller ett liknande verktyg för att skapa politiskt engagemang bland medlemmar.

Mellan år 2010 och 2019 gav RFSU ut den årliga rapporten “Sverigebarometern” där vi mätte hur bra varje region var kring vård, hälsa och sexualpolitiskt. Varje rapport gick igenom teman som preventivmedel, assisterad befruktning och ungdomsmottagningar. Det sista året som Sverigebarometern gavs ut 2019 var en mini-barometer som bara handlade om preventivmedel i de olika regionerna. Sverigebarometerns syfte var att kartlägga och jämföra Sveriges regioner kring sexualpolitiska vårdområden och visa på brister och behov för att påverka utvecklingen mot en jämlik vård på lika villkor för hela befolkningen. Sverigebarometern synliggjorde vikten av sexualpolitiska beslut, för sex är folkhälsa, sex är välfärd och sex är politik. 

Källa: Sverigebarometern på RFSU.se

För att fortsätta hålla fokus på SRHR och sexualpolitik behöver lokalföreningar fler verktyg för att kunna vara politiska och skapa debatt kring sexualpolitiken som förs i regionerna. Vilket blivit ännu viktigare eftersom den sittande regeringen i år minskat biståndet till civilsamhället. De har en historia av att kränka SRHR och reducera sexualpolitik. Genom Sverigebarometern kan vi påtala vikten av RFSUs fortsätta arbete. RFSU är inte längre lika politisk som organisationen tidigare varit, på grund av den nuvarande regeringen anser vi att detta behöver förändras. Detta är en önskan och åsikt av oss motionärer - vilket även uttryckts av andra medlemmar. Sverigebarometern skulle kunna vara ett sätt/verktyg för att bli mer politiska och engagera fler i sexualpolitiken. Sverigebarometern är ett enkelt verktyg för engagerade medlemmar och aktivister att jämföra sexualpolitik, och tillgången till vård och hälsa mellan regioner. Genom att jämföra sin egen region med andra kan man få en enkel överblick och se vad som behöver förbättras. Ett annat positivt utfall en rapport likt Sverigebarometern kan ge är engagemanget som den skapar. När Sverigebarometern fortfarande släpptes så väcktes engagemang och i vissa fall gjordes även event för Sverigebarometerns release. Ett av RFSUs mål är att växa som medlemsrörelse och genom en årlig rapport kan den väcka och skapa engagemang lokalt såväl som nationellt.

Förslag till beslut

  • att kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att se över möjligheten att ta tillbaka Sverigebarometern eller ett liknande verktyg som kan jämföra sexualpolitiken i de olika regionerna för att skapa politiskt engagemang bland medlemmarna.

Förbundsstyrelsens svar på motionen "Ta tillbaka Sverigebarometern"

Förbundsstyrelsen vill tacka för motionären som med denna motion lyfter vikten av att utveckla RFSU:s lokala påverkansarbete. Denna ambition finns även uttryckt i Sextantens organisatoriska mål om kunskap och metodutveckling, där det står: “RFSU förbättrar sina metoder vad gäller att bedriva effektivt påverkansarbete, engagera människor, skapa opinion samt förändra attityder och beteenden på lokal, nationell och internationell nivå.”

Ta tillvara lokalt politiskt engagemang

Förbundsstyrelsen ser också att det finns ett engagemang i politiska frågor på lokal nivå vilket är både glädjande och viktigt att ta tillvara. Vi delar motionärens bild av att detta är något som behöver utvecklas, vilket också är prioriterat enligt Sextanten.

Sverigebarometern som verktyg

Precis som motionären beskriver var Sverigebarometern en del av det nationella och lokala påverkansarbete under ett flertal år, med fokus på frågor kopplat till preventivmedel, assisterad befruktning och ungdomottagningarnas öppettider. Dessa var prioriterade politiska frågor under de år som undersökningen genomfördes.

Förbundsstyrelsen instämmer med motionären att det är viktigt att kunna jämföra sexualpolitik och tillgång till vård och hälsa mellan olika regioner. Utmaningen med denna typ av rapporter är att hitta en form som är relevant och framförallt användarvänlig för politisk påverkan på regional och lokal nivå. Förbundsstyrelsen gjorde bedömningen att Sverigebarometern under de sista åren inte uppfyllde det tänkta syftet, vilket både berodde på frågorna som lyftes i den och formatet.

Slutsats och väg framåt

RFSU behöver fortsätta pröva metoder och utveckla verktyg för att ge bättre förutsättningar för lokalt politiskt engagemang. Detta arbete behöver ske i nära dialog med RFSU:s lokalföreningar. I processen ska vi dra lärdom av de goda erfarenheterna och vara noga med att lyssna på uttryckta behov och önskemål. En del av detta arbete är att utforska vilka verktyg som kan vara ett stöd i att driva ett lokalt påverkansarbete. Som nämnts ovan var Sverigebarometern ett verktyg som när den lades ner bedömdes ha spelat ut sin roll. Om en kommande process, i arbetet med att ta fram nya verktyg för lokalt politiskt påverkansarbete, kommer fram till att en liknande rapport bedöms fylla sitt syfte är självklart detta ett beslut som förbundsstyrelsen kan omvärdera. Det är också viktigt att de frågor som skulle kunna finnas med i en sådan rapport återspeglar de prioriteringar som gjorts i Sextanten.

Förbundsstyrelsen ser att det finns risker med att låsa oss fast vid att det är just en ny Sverigebarometer som behöver tas fram, och vill undvika att kongressen fattar beslut på en alltför detaljerad nivå. Vi delar dock bilden av att konkreta verktyg för lokalt politiskt påverkansarbete behövs, och tackar motionären som lyft denna viktiga fråga.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

  • att avslå motionen