Till sidans huvudinnehåll

Proposition: Riktlinjer för valberedningen

Här presenterar förbundsstyrelsen propositionen om nya riktlinjer för valberedningen. Propositionen kommer också att finnas tillgänglig som pdf.

Innehåll på sidan

Klicka på länkarna för att ta dig till avsnittet i texten.

Om propositionen

RFSU:s nuvarande riktlinjer för valberedningen antogs av kongressen 2005 och uppdaterades senast på kongressen 2017. Riktlinjerna sammanfattar valberedningens uppdrag och är utgångspunkten för arbetet tillsammans med stadgar och övriga styrdokument.

Riktlinjerna ska fungera som en tydlig utgångspunkt för valberedningen. De ska utgöra en ram som visar vad som är viktigt för organisationen utan att detaljstyra valberedningens arbete. Valberedningen ska med utgångspunkt i riktlinjerna kunna sätta sina egna arbetssätt utifrån de behov som finns i gruppen. Riktlinjerna behövs för att skapa förutsättningar för en valberedning att utföra sitt arbete på bästa sätt.

Tydliga grunder för nomineringsprocessen, mandatperioder och sekretess är av stor vikt såväl för RFSU som organisation som för organisationer som vi är medlemmar i. RFSU är bland annat medlemmar i vår internationella federation IPPF (International Planned Parenthood Federation) som ställer krav på medlemsorganisationer för att säkra att de har en demokratisk styrning. RFSU har både ett ansvar och ett intresse att i så hög utsträckning som möjligt efterleva dessa krav.

RFSU är en medlemsorganisation som främjar förnyelse samtidigt som att organisationen behöver kontinuitet för att motverka sårbarhet. Valberedningen behöver, tillsammans med tydliga riktlinjer, mandat att kunna göra avvägningar för organisationens bästa och presentera genomtänkta förslag till kongressen.

Vid kongressen 2021 antogs RFSU:s långsiktiga strategi Sextanten och förslaget till reviderade riktlinjer utgår bland annat från behovet av riktlinjer som följer Sextanten och som på ett tillgängligt och övergripande sätt skapar ramar för valberedningens arbete. Rubriker, text, språk och budskap har tydliggjorts och dokumentet har blivit mer användarvänligt med en bättre översikt.

Under arbetet med att ta fram nya riktlinjer för valberedning har vi både tittat på våra nuvarande riktlinjer samt andra organisationers motsvarande dokument. Både den nationella valberedningen och lokalföreningarna har getts möjlighet att bidra till det nya förslaget.

Förslag till beslut

att anta förslaget till nya riktlinjer för valberedningen.

(Förslag till) Riktlinjer för valberedningen

Antagna av kongressen 20xx

Tillsättande av valberedning

Kongressen är RFSU:s högsta beslutande organ. En av kongressens viktigaste uppgifter är att utse en förbundsstyrelse för de kommande två åren. Kongressen väljer en valberedning med fem ledamöter och tre suppleanter. Ordförandekonferensen bereder förslag till ny valberedning. Se § 6 Valberedning i stadgan.

Valberedningens uppdrag

Valberedningen ska bereda val av förbundsordförande, övriga förbundsstyrelseledamöter, revisorer, revisorssuppleanter och lämna förslag på arvoderingsgrad för förbundsordförande och eventuellt andra nationella förtroendeposter. Uppdraget innebär att lägga fram ett förslag som tar hänsyn till RFSU:s alla olika delar och som bildar en kreativ, effektiv och strategisk ledning för RFSU.

RFSU:s olika verksamhetsområden består bland annat av:

 • Lokalföreningar och ideell verksamhet
 • Sexualupplysning
 • Politisk påverkan
 • Klinisk verksamhet
 • Internationellt arbete
 • Bolagsverksamhet med kommersiellt syfte

Genom medlemskap i bland annat IPPF, International Planned Parenthood Federation samt Giva Sverige är RFSU skyldiga att ta hänsyn till olika regelverk och riktlinjer för förtroendevalda. Valberedningens uppdrag är att förhålla sig till dessa regler och riktlinjer i relation till de riktlinjer som kongressen beslutar om.

Grunder för nominering

 • Alla RFSU:s medlemmar, lokalföreningar och organisationsmedlemmar har rätt att nominera kandidater. Kandidater kan nominera sig själva. Se § 7 Valbarhet i stadgan.
 • Kandidater till förbundsstyrelsen bör sökas brett och styrelsen ska som helhet kunna tillgodose RFSU:s mångfacetterade verksamhet.
 • I förbundsstyrelsen ska det finnas ledamöter med bred kompetens om SRHR-frågor ur ett intersektionellt perspektiv, exempelvis antirasistiskt arbete.
 • Förbundsstyrelsen ska i möjligaste mån vara representativ för samhället vad gäller funktionalitet, sexualitet, klass, religion, ålder, kön, könsidentitet/och eller könsuttryck, etnicitet och hudfärg.
 • Ett intersektionellt perspektiv är därför av särskild vikt att väga in i helheten, tillsammans med geografisk spridning.
 • Erfarenhet från idéburen verksamhet och/eller civilsamhället är nödvändigt.
 • Erfarenhet från styrelsearbetet i större organisationer är nödvändiga kompetenser i förbundsstyrelsen.
 • Styrelsen ska bestå av minst 50 % kvinnor och minst 20 % unga personer under 25 år.
 • Personer som kandiderar till förbundsstyrelsen får inte ha betalningsanmärkningar eller skatteskulder som riskerar att påverka våra möjligheter att vara en insamlingsorganisation.

Valberedningens process

Valberedningens arbete ska präglas av ett intersektionellt perspektiv och en kompetensbaserad rekrytering. Arbetet ska sträva efter opartiskhet och icke-diskriminering.
Valberedningen ska planera antal sammanträden utifrån behov för att säkerställa att de fullföljer sina uppgifter. Valberedningen väljer en sammankallande som ansvarar för att arbetet fortlöper enligt riktlinjerna. Valberedning har rätt till ersättning för utlägg för resor och förlorad arbetsinkomst. Vid sådana utlägg skall valberedningen välja de mest ekonomiskt försvarbara alternativen.
Valberedningen har rätt att närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden.

Tidsbegränsning av mandatperioder

Förbundsordförande bör inte sitta i mer än 3 mandatperioder i följd (det vill säga max 6 år som förbundsordförande). I övrigt bör valberedningen utgå från IPPF:s riktlinjer för rotation för ledamöter i förbundsstyrelsen. Undantag från IPPF:s riktlinjer kan göras för att säkra kontinuitet i styrelsens arbete.

Sekretess

Så länge valberedningen arbetar med sitt förslag diskuteras det inte utåt. Det innebär att arbetet är att betrakta som sekretessbelagt. Det gäller från uppdragets start fram till och med att valberedningens förslag blir offentligt. Syftet med sekretessen är både att skydda nominerade som inte vill vara öppna förrän de vet att de ingår i valberedningens förslag, och att upprätthålla valberedningens integritet och arbetsro.

Om sekretessen bryts ska ärendet hanteras enligt RFSU:s stadgars § 3.5 Uteslutning och disciplinära åtgärder.

Ändring av riktlinjerna för valberedningen

Riktlinjerna fastställs enligt stadgarna av kongressen.

Bilaga 1. Nuvarande riktlinjer för valberedningen 

Nuvarande riktlinjer är antagna av kongressen 2005 och senast uppdaterade av kongressen 2017:
Riktlinjer för valberedningen (pdf)