Till sidans huvudinnehåll
Collage med porträtt av RFSU:s generalsekreterare Ingela Holmertz, en hög euro-sedlar samt en bild med olika preventivmedel
– Nu är det upp till bevis, säger RFSU:s förbundsordförande Ingela Holmertz.

RFSU om reformagendan: “Prioriteringen av SRHR och jämställdhet måste speglas i biståndsbudgeten”

Jämställdhet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och civilsamhället är tre av flera fokusområden i det nya svenska biståndet. Det var budskapet när regeringen igår presenterade ramverket för biståndet, den så kallade reformagendan.

Innehåll på sidan

Klicka på länkarna för att ta dig till avsnittet i texten.

När regeringen fortsätter att prioritera SRHR är det inte bara en del av arbetet med jämställdhet, utan också ett sätt att stärka människors hälsa och bekämpa förtryck. Försvaret av mänskliga fri- och rättigheter, inklusive hbtqi-rättigheter, är en annan viktig prioritering. Dessutom vill regeringen främja demokratiskt deltagande och representation för minoriteter, personer med funktionsnedsättning, kvinnor och unga personer.

– Detta är viktigt. I en tid när det demokratiska utrymmet krymper och många andra givare helt backar från att stödja frågor som abort, sexualundervisning för unga, normförändrande arbete och hbtqi-personers rättigheter, har Sverige en unik roll att spela, säger Ingela Holmertz, RFSU:s generalsekreterare.

Upp till bevis – RFSU vill se ett ökat bistånd

Samtidigt förväntar sig RFSU att biståndsbudgeten för SRHR ökar nästa år.
– Om Sverige ska vara en stark politisk röst för SRHR behöver prioriteringarna återspeglas i mer pengar till dem som behöver det mest, säger Ingela Holmertz.

Trots att regeringen har sagt sig prioritera SRHR och jämställdhet sedan man tillträdde 2022 har de minskat biståndet till aktörer som arbetar med SRHR och jämställdhet. Man har dragit ner stödet till FN:s befolkningsfond UNFPA, FN:s enhet för kvinnors rättigheter, UN WOMEN och SRHR-organisationen International Planned Parenthood Federation (IPPF) som RFSU är en del av.

– Vi utgår från att nedgången i stödet till SRHR under 2022 var tillfällig och att regeringen framöver väljer att prioritera SRHR inte bara i ord utan också finansiellt. Nu är det upp till bevis, säger Ingela Holmertz.

RFSU kritiska till att biståndet blir påtryckningsmedel

Regeringens beslut att koppla ihop biståndet med migrationspolitiken var inte oväntat med tanke på det senaste årets biståndsdebatt. Tanken är att sätta press på länder att ta emot sina medborgare. Detta är en utveckling som RFSU är kritiska till.

– Vi tror inte på denna sammankoppling. Bistånd ska inte användas som ett påtryckningsmedel, ett sådant angreppssätt motverkar varken fattigdom eller förtryck, säger Ingela Holmertz.

Makt över kroppen ger makt i samhället

Varför spelar det roll att prioritera SRHR och jämställdhet? För RFSU är svaret enkelt: Friheten att kunna bestämma över sin egen kropp är en grundförutsättning för att kunna delta i samhällets utveckling. Preventivmedel minskar drastiskt antalet oönskade graviditeter och osäkra aborter, vilket direkt gynnar kvinnor och flickors tillgång till utbildning och avlönat arbete. Sexualundervisning ger unga människor kunskap och verktyg att ta makt över sin egen kropp.

– Genom att investera i SRHR kommer regeringen inte bara bidra till att människor får möjlighet god hälsa och ett mer jämställt liv – de kommer också att få tillgång till ekonomisk, politisk och social makt och, i förlängningen, bidra till en demokratisk utveckling, förklarar Ingela Holmertz.

Bra att satsa på utsatta grupper – och fokus på digitalisering

För RFSU är det viktigt att SRHR når de allra mest utsatta grupperna. Reformagendan uppmärksammar på många ställen dessa grupper, inte minst inom jämställdhet, hälsa och digitalisering. Det innebär att särskilt kvinnor, flickor och andra som saknar makt och resurser med Sveriges stöd ska få ta del av digitaliseringens möjligheter. Att regeringen vill stödja digitala insatser som främjar ett öppet, fritt och säkert internet där både rätten till yttrandefrihet och rätten till privatliv respekteras är något som RFSU uppskattar.

Biståndet blir träffsäkert och relevant bistånd när man satsar på civilsamhället

Biståndsminister Johan Forsell talar om vikten av ett träffsäkert och relevant bistånd. RFSU förutsätter att reformagendans fokus på SRHR, jämställdhet och civilsamhället nu omvandlas i konkreta prioriteringar i budgeten.

Om reformagendan ska bli verklighet på ett träffsäkert och relevant sätt rekommenderar RFSU att regeringen satsar särskilt på:

  • civilsamhällesorganisationer som arbetar för SRHR, hbtqi-personers rättigheter och jämställdhet, i synnerhet i repressiva sammanhang. Dessa organisationer spelar en helt central roll i kampen mot de krafter som vill begränsa människors fri- och rättigheter, inklusive deras SRHR.
  • att röja undan de hinder som fortfarande utestänger vissa grupper från SRHR-insatser. Det kan till exempel vara fattiga kvinnor och flickor på landsbygden, hbtqi-personer, etniska minoriteter och urbefolkningsgrupper, barn och ungdomar, och inte minst, människor på flykt och i krissituationer. Detta innebär även att satsa på förändring av djupt rotade skadliga sociala normer kring sexualitet och könsroller.
  • hälsa och digitalisering, även när det kommer till att hitta lösningar på utmaningar kopplat till desinformation, censur och stöld av personlig data inom digitala lösningar. Digital teknik har stor potential att förbättra tillgången till information och tjänster kopplat till sexuell och reproduktiv hälsa, särskilt för diskriminerade grupper och i länder där SRHR är hårt stigmatiserat.