Till sidans huvudinnehåll

Svårt att lyckas när skolorna saknar mål för sexualundervisning

Endast hälften av skolorna i Sverige har satt upp mål för sin sexualundervisning. Det visar en enkätundersökning av RFSU som nu föreslår en rad åtgärder för att alla elever ska få en god och likvärdig utbildning.

Debattartikel i Skolvärlden.

I höst blir sexualundervisning äntligen en obligatorisk del av lärarutbildningen. Det är något RFSU har kämpat för länge. Målet är att alla lärare ska känna sig trygga, vara väl förberedda och ha bra kunskap och verktyg för undervisa om sex och relationer. Det krävs för att alla elever ska få en chans till bra sexualundervisning. Där är vi tyvärr inte idag. Det visar en enkät som RFSU låtit göra bland Sveriges rektorer.

I dag jobbar många lärare som aldrig har fått utbildning i hur man kan undervisa om sex och relationer. För att få en bild av hur sexualundervisningen fungerar i dag valde RFSU att genomföra en enkät riktad till rektorer. Vi frågade bland annat om deras skola har satt upp mål för sexualundervisningen. Vi frågade också om rektorerna har tagit reda på vilken kompetens lärarna har i att undervisa i sex och relationer och om de har fått kompetensutveckling.

Resultatet visar att bara hälften av skolorna i Sverige, 48 procent, har satt upp mål för sin sexualundervisning. Ungefär lika många, 46 procent, svarar att de också utvärderar målen. Att sätta upp gemensamma mål kännetecknar ett systematiskt arbete och är viktigt för all undervisning, oavsett om det handlar om matematik, historia eller sexualundervisning. Utan mål är det otydligt vad eleverna förväntas kunna och om de verkligen har lärt sig det.

Systematik handlar också om att ta reda på vad lärarna redan kan och vad de vill och behöver lära sig mer om. Känner de att de har kunskap nog att prata om sådant som porr, normer och hbtq-frågor, eller behöver de mer stöttning och kompetensutveckling? Skolinspektionens rapport från 2018 visade tydligt att lärare efterfrågar mer stöd när det gäller sexualundervisning.

Trots det visar vår enkät att endast 28 procent procent av rektorerna har följt upp enskilda lärares kompetens i ämnet, och bara 9 procent har följt upp alla lärares kompetens. Rektorn är oerhört viktig för skolans sexualundervisning, och att som rektor visa att man bryr sig om och tycker att sexualundervisningen är viktig kan göra stor skillnad.

Rektorns viktigaste uppgift är att se till att alla elever får en bra undervisning, oavsett ämne. För att kunna garantera det måste undervisningen både utvärderas och ske strukturerat. Som det är nu ligger det för mycket på varje enskild lärare, när det egentligen är en gemensam uppgift för skolan. Det här är något som också Skolinspektionen tar upp i sin granskning från 2018.

Men rektorer, liksom lärare, har många uppgifter och höga förväntningar på sig, och även rektorerna kan behöva stöd. Därför vill RFSU att det inrättas ett didaktiskt centrum med uppgift att utveckla skolans sexualundervisning på nationell nivå. Ett sådant centrum skulle ha till uppgift att följa forskning och utveckla undervisningen och på så sätt bistå skolorna med aktuell kunskap.

Redan i dag finns didaktiska centrum i ett flertal andra ämnen vid olika universitet, till exempel i naturvetenskap, teknik och i de samhällsvetenskapliga ämnena. Att inrätta ett även för sexualundervisning skulle bidra till att höja kvaliteten och öka likvärdigheten.

Vi anser också att Skolverket behöver få en tydligare roll i att stötta skolorna, till exempel genom att göra regelbundna kvalitetsuppföljningar och se till att kunskapsområdet ingår i de kommande professionsprogrammen.

Vi vill också att huvudmännen – kommuner och friskoleföretag – tar ett större ansvar. Till exempel genom att tillsätta en samordnare som kan kartlägga skolornas behov och anordna fortbildningar. För hur det än är, rektorerna ansvarar bara för att alla elever på deras skola får bra sexualundervisning. Därför måste huvudmännen ta sitt ansvar för alla elever inom kommunen eller friskolan.

Det bedrivs väldigt mycket bra sexualundervisning på skolor runt om i Sverige. Många lärare och rektorer gör ett fantastiskt jobb. Problemet är att denna undervisning inte kommer alla elever till del. De förslag vi har tror vi kommer förbättra förutsättningarna för ett bra och systematiskt arbete med sexualundervisningen. På alla skolor, så att alla elever i Sverige får den sexualundervisning de har rätt till.

Hans Olsson, sakkunnig i sexualundervisning på RFSU