Familjepolitik enligt RFSU

Sverige behöver en politik där alla familjer oavsett hur de ser ut, har samma möjligheter och samma skydd i lagen. Så är det inte idag. Mycket återstår för att de familjer som faller utanför den tvåsamma heteronormen ska ha samma rättigheter.

Idag ser RFSU ett ökat motstånd från socialkonservativa, nationalistiska och högerextrema ideologier i Sverige och övriga Europa, där deras syn på familjen leder till att kvinnor och hbtq-personers rättigheter ifrågasätts och inskränks. RFSU vill inte bara försvara dagens familjepolitik. RFSU kommer att fortsätta arbeta för en mer progressiv familje- och sexualpolitik.

En familjepolitik för alla familjer

Under en lång tid har kärnfamiljen, bestående av ett heterosexuellt  gift sammanboende par förenade i en kärleksrelation och med gemensamma barn, varit normen för en familj. Trots att familjer idag, och även tidigare, haft en mycket större variation så är det juridiska systemet uppbyggt utifrån denna norm och kärnfamiljen har därför en särställning i lagen. På senare år har försök gjorts för att fler samlevnadsformer ska ges samma värde och status, men grundnormer genomsyrar fortfarande lagstiftningen. RFSU kommer att arbeta för att alla samlevnadsformer ges samma värde och status, inte minst i lagstiftningen.

RFSU vill se

  • samma rättigheter och skydd i lagen för stjärn -och kärnfamiljer.
  • att barn oavsett familjeform, ges samma möjlighet till nära relationer till de vuxna i dess närhet.
  • att Sverige slår vakt om alla människors lika värde och att politiker inte kompromissar bort rättigheter.

En jämställd föräldraförsäkring

Sverige behöver en föräldraförsäkring som kan möta behoven i dagens samhälle. Det finns fördelar med en individualiserad föräldraförsäkring utifrån ett mål om ökad jämställdhet. En individualiserad försäkring som innebär att dagar fördelas jämt mellan vårdnadshavarna leder också till att barn får en närmare relation till sina föräldrar. Samtidigt behöver en modern föräldraförsäkring också utformas så att olika familjer kan innefattas. Inte minst stjärnfamiljer och ensamstående föräldrar. Därför behöver det också vara ett flexibelt system. RFSU kommer att arbeta för en föräldraförsäkring som möter behoven hos olika familjeformer.

RFSU vill se

  • en jämställd föräldraförsäkring där stjärnfamiljer och ensamstående inte missgynnas.
  • en föräldraförsäkring som möjliggör att föräldradagar kan överlåtas till en vidare krets av personer än idag.

En könsneutral föräldraskapslagstiftning

Sverige har en föråldrad föräldrabalk som utgår från kärnfamiljsnormen. Allt eftersom samhället utvecklats har fler grupper lagts till och inkluderats i föräldraskapslagstiftningar genom specialparagrafer. RFSU anser att det är dags att bygga en ny föräldraskapslagstiftning från grunden, något som behövs både för att inkludera fler och för att förenkla juridiken. Att införa en könsneutral föräldraskapslagstiftning skulle innebära både en enkel och rättssäker lagstiftning för alla föräldrar oavsett könsidentitet och sexuell läggning. Istället för att fokusera på juridisk könstillhörighet skulle den ange rättigheter och skyldigheter utifrån olika relevanta händelser i föräldraskapet. RFSU kommer att driva på frågan om en ny föräldrabalk.

RFSU vill se

  • en könsneutral föräldrabalk.
  • att Sverige, i avvaktan på en könsneutral föräldrabalk, tar bort befintliga diskriminerade regler vid föräldraskap som drabbar personer på grund av sexuell läggning eller könsidentitet.
  • att Sverige använder begreppet förälder som juridiskt begrepp, istället för mor och far som används idag.