Sexualundervisning

Vi vill se en allsidig sex- och samlevnadsundervisning i skolan för att förebygga sexuellt våld.

Sex- och samlevnadsundervisningen behöver för att bli framgångsrik utgå från ett främjande perspektiv och en positiv syn på sexualitet. Genom kunskap om hur kroppen fungerar ges bättre förutsättningar för en god relation till den egna kroppen och synen på den som värdefull.

Sexuella övergrepp och normer kring sexualitet måste benämnas i undervisningen. I samtal om ömsesidighet kan man beröra situationer som inte är okej och träna på att skapa goda relationer.

RFSU kommer att arbeta för att en kunskapsbaserad och allsidig undervisning ska nå alla elever i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Nivån är idag ojämn. En bra sex- och samlevnadsundervisning når alldeles för få elever i Sverige och lärare saknar kunskap och verktyg för att säkerställa läroplanen.

RFSU vill se

  • obligatorisk utbildning och kompetensutveckling till alla lärare i ämnet sex- och samlevnad.
  • tydlig styrning från rektorer för att säkerställa att alla lärare känner till och förstår sitt uppdrag att ta upp frågor om normer, hbtq, könsroller, sexualitet, identitet och relationer som en del av värdegrundsarbetet.
  • att eleverna involveras i skolans planering, genomförande och utvärdering av sex- och samlevnadsundervisningen.