Till sidans huvudinnehåll

Sexualundervisning

En bra, allsidig sexualundervisning ökar barns och ungas förutsättningar att påverka sina liv, ökar jämställdheten och förebygger sexuella övergrepp.

Nya läroplaner från hösten 2022

Från och med hösten 2022 stärks sexualundervisningen i Sverige. Formellt kallas ämnet nu ”Sexualitet, samtycke och relationer”. Rektor får ett större ansvar för att eleverna får kunskaper om sexualitet, samtycke och relationer och om hedersrelaterat våld och förtryck. Nu står det uttryckligen att utbildningen ska ”främja eleverna hälsa och välbefinnande samt stärka deras förutsättningar att fatta medvetna och självständiga beslut”.

Viktigt med positiv syn på sexualitet och relationer

För att undervisningen ska lyckas med det behöver den förmedla en positiv syn på sexualitet och relationer och stödja eleverna i deras utveckling. Men alla elever är olika. Därför behöver undervisningen inkludera många olika perspektiv och uppfattningar och utgå både från elevernas livssituation här och nu och hur den skulle kunna se ut i framtiden. Oavsett vem man är och vilken bakgrund man har ska undervisningen kännas meningsfull.

Sexualundervisningen måste vara likvärdig

Innehållet i läroplanerna är bra och skolornas sexualundervisning har blivit bättre på senare år. Men fortfarande varierar undervisningen mycket beroende på vilken skola och vilket klassrum eleven sitter i. RFSU vill att den ska vara bra för alla. Den ska också börja tidigt och byggas på i takt med att eleverna blir äldre.

År 2021 blev det obligatoriskt att lärarstudenter får lära sig hur de ska hålla i sexualundervisning. Det är en viktig samhällsutveckling. Det ökar förutsättningarna för en bra sexualundervisning. Men också befintliga lärare behöver få möjligheter att bedriva en bra undervisning, till exempel genom kontinuerlig fortbildning.

RFSU:s krav för bättre undervisning i sexualitet, samtycke och relationer

  • Huvudmännen (kommunerna och friskoleägarna) behöver ta ett större ansvar för att alla elever får den undervisning de har rätt till, som att stötta skolorna med fortbildning eller metodutveckling.
  • Rektorerna behöver utveckla det systematiska arbetet med sexualundervisningen på de enskilda skolorna.
  • Regeringen ska ge Skolverket i uppdrag att regelbundet följa upp, utvärdera och kvalitetsutveckla sexualundervisningen i alla skolformer.
  • Ett nationellt didaktiskt centrum för sexualundervisning inrättas.