Till sidans huvudinnehåll

Förslag till arbetsordning för kongressen

Arbetsordningen styr hur vi arbetar under kongressen. Arbetsordningen är ett komplement och en utveckling av det som står om kongressen i RFSU:s stadgar.

Innehåll på sidan

Klicka på länkarna för att ta dig till avsnittet i texten.

Därför bör arbetsordningen läsas tillsammans med vad som står om kongressen i RFSU:s stadgar.

1. Ombuden

Ombud utses av lokalföreningar och organisationsmedlemmar. Ombuden har mandat att företräda sin lokalförening/organisation vid kongressen. En del lokalföreningar väljer att utse reserver för sina ombud. Inträde och utträde av reserver anmäls till mötespresidiet. Ombuden måste närvara på plats under kongressen. Det finns ingen möjlighet att delta i diskussioner eller beslut digitalt eller på distans.

Ombuden kan organisera sig i grupper, även kallade delegationer. En delegation är en sammanslutning av ombud från flera lokalföreningar och/eller organisationsmedlemmar eller samtliga ombud från en och samma förening. Delegationen utser en delegationssamordnare, som ansvarar för att samordna delegationen före och under kongressen och ingår i mötesledningen (se punkt 4).

2. Yrkanden och nomineringar

Yrkanden (förslag till beslut) som rör sakfrågor kan enbart göras i VoteIT (kongressens ärendehanteringssystem). Yrkanden i sakfrågor måste handla om en fråga som är väckt genom en motion eller en proposition.

För frågor som hanteras på kongresstorgen ska yrkanden lämnas in i VoteIT senast vid det yrkandestopp som kongressen fastställer.

Kongressen beslutar även om tidpunkt för nomineringsstopp till val av förtroendevalda.

3. Kongressens former för information, diskussion och beslut

3.1 Presentation och frågestund

Varje förslag (motion, proposition) till kongressen presenteras under en presentation- och frågestund. Syftet med passet är att deltagarna ska få kunskap om innehållet och förstå förslaget. Här lämnas utrymme för att ställa egna frågor och möjligheten att lyssna till andras frågor. Ingen debatt eller plädering sker om förslagen som presenteras. På passen deltar motionär och/eller representant från förbundsstyrelsen, eventuella sakkunniga samt en moderator.

3.2 Åsiktstorg

När förslagen presenterats flyttas de till åsiktstorget. Syftet med åsiktstorget är att diskutera, debattera och plädera för förslagen. Förslagen är fördelade på olika torgplatser. På torgplatserna förs diskussioner som vägleds av torgvärdar, som utses av kongressen. Yrkanden kan enbart göras i VoteIT. I VoteIT förs även digitala diskussioner parallellt med diskussionerna på åsiktstorget. Diskussionerna på åsiktstorget protokollförs inte. Det är enbart diskussionerna i VoteIT som finns tillgängliga för alla deltagare och ombud.

3.3 Plenum

Efter information och diskussion går förslagen vidare till plenum, där beslut och omröstning sker.

3.3.1 Inför beslut

Förslag till beslut hanteras på det här sättet i plenum:

  1. Alla yrkanden och kommentarer finns i VoteIT. Ursprungsförslaget är huvudförslag.
  2. Frågan som är uppe för beslut presenteras kort. Mötesordföranden frågar om någon vill väcka något yrkande förutom huvudförslaget. De yrkanden som då inte väcks har automatiskt avslagits.
  3. När det står klart vilka yrkanden som lyfts går kongressen till beslut.
  4. Ingen diskussion, debatt eller plädering sker i plenum utan ska ha skett inför plenumförhandlingarna under frågestund, vid åsiktstorg och i VoteIT.

Sakupplysning eller ordningsfråga begärs hos mötesordföranden. Om mötesordföranden beviljar sakupplysningen eller ordningsfrågan lyfts den i plenum.

3.3.2 Beslut

Beslut fattas sker med acklamation (”ja”-rop). Om någon med yrkanderätt begär det, ska rösträkning i VoteIT genomföras.

Sluten omröstning sker i personval, när kongressen beslutar om det eller om mötesordföranden så bestämmer. Sluten omröstning sker i VoteIT. Vid omröstningen ska ombuden rösta på lika många personer som det finns platser och valberedningens förslag ska tydligt framgå för ombuden i VoteIT. I omröstningar som inte är slutna kan personer med yrkanderätt på kongressen i efterhand erhålla förteckning över vad deltagande ombud röstat i viss fråga.

4. Mötets ledning

Mötet leds av en mötesordförande. Mötesordföranden är neutral och ska ej delta i kongressens diskussioner. Som stöd har mötesordföranden en grupp bestående av delegationssamordnare och representanter från förbundsstyrelsen. Denna grupp utgör mötesledningen och har administrativt stöd från anställda på förbundskansliet.

5. Protokoll och reservationer

Kongressen väljer en sekreterare, som skriver protokoll, och två justerare som kontrollerar att protokollet är riktigt.

Reservationer ska vara inlämnade till sekreterarna senast 1 timme efter att kongressen är avslutad.