Till sidans huvudinnehåll

RFSU:s uppförandekod

RFSU verkar för en värld där alla är fria att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. För RFSU är alla människors lika värde en självklarhet. Detta ska genomsyra även hur vi agerar och företräder RFSU. Uppförandekoden är antagen av RFSU:s förbundsstyrelse den 9 december 2022.

Innehåll på sidan

Klicka på länkarna för att ta dig till avsnittet i texten.

Uppförandekodens syfte och omfattning

Uppförandekoden är en gemensam vägvisare med sex centrala punkter att förhålla dig till i ditt uppdrag för RFSU. Uppförandekoden omfattar dig som på något sätt representerar organisationen, alltså du som är förtroendevald, anställd, volontär, informatör, praktikant, konsult eller som har en annan roll där du på något sätt representerar RFSU. I begreppet “RFSU” ingår alla enheter inom RFSU:s organisation, inklusive förbundskansli, klinik, lokalföreningar, bolag, dotterbolag och stiftelser, dock ej enskilda medlemmar.

Uppförandekoden är tillämplig på alla situationer när du arbetar för eller representerar RFSU. Beroende på hur ditt uppdrag eller engagemang ser ut kan det förutom uppförandekoden också finnas kompletterande policys och riktlinjer som du behöver följa. Är du osäker på vilka, kontakta din ordförande, chef eller annan kontaktperson. Det kan också finnas policys/styrdokument med regler som går längre eller är mer detaljerade än denna uppförandekod. Finns sådan reglering för dig i ditt uppdrag så gäller uppförandekoden med tillägget att du därtill omfattas av de regler som går längre.

Uppförandekodens sex punkter inskränker inte rätten att agera utifrån visselblåsarlagen och rapportera oegentligheter i RFSU:s visselblåsarkanal.

Uppförandekodens sex punkter

1. Behandla alla med respekt och värdighet

Som representant för RFSU förväntas du behandla de människor du möter på ett respektfullt och jämlikt sätt. Principen om ett inkluderande och icke-diskriminerande förhållningssätt är grundläggande för RFSU.

RFSU accepterar ingen form av mobbning, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, ovälkomna närmanden eller andra beteenden som kan uppfattas som kränkande eller obehagliga för den vi möter. Ingen ska riskera att utsättas för våld, skada, utnyttjande eller övergrepp i kontakt med dig som representant för RFSU, detta gäller även utanför ditt uppdrag/på din fritid.

Det finns ett särskilt ansvar att alla som möter barn, unga eller vuxna i utsatta positioner vidtar de försiktighetsåtgärder som krävs för att det ska bli en trygg och säker miljö. Som representant för RFSU omfattas du också av vår policy för skydd av barn.

2. Utnyttja aldrig din position

När du representerar RFSU förväntas du agera ansvarsfullt och med en etisk kompass. Alla former av korruption och maktmissbruk är otillåtna. Med korruption och maktmissbruk avses mutor, favorisering, jäv, förskingring, utpressning, utnyttjande av person i beroendeställning eller om du på annat sätt utnyttjar din position för egen vinning. Det är inte tillåtet att utnyttja en persons beroendeställning för sexuella tjänster eller för att inleda en sexuell relation.

3. Värna om hållbarhet och våra resurser

RFSU:s ekonomiska medel ska användas för att få maximal utväxling av vårt arbete. Detta innebär att du har ett stort ansvar för att medlen används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Att du värnar om måttfullhet och är öppen för kritisk granskning är därför din utgångspunkt för alla kostnader du ansvarar för. Inom RFSU strävar vi i vårt arbete efter att bidra till en hållbar utveckling och att ett klimatanpassat beteende ska vara självklart vid varje beslut.

4. Värna om RFSU:s vision och varumärke

Som representant för RFSU kan även ditt privata agerande påverka organisationen. Du har rätt att uttrycka dina åsikter i olika frågor, men att förtala RFSU eller på annat sätt skada vårt varumärke och vår trovärdighet är inte förenligt med att inneha ett uppdrag i RFSU. Oavsett om det är i ditt uppdrag, via en annan organisation eller på din fritid, bör du inte i sociala medier eller via någon annan offentlig kommunikationskanal uttala dig på ett sätt, eller ställa dig bakom uttalanden, som direkt motverkar RFSU:s vision om allas frihet att bestämma över sin sexualitet och sin kropp.

5. Var alkohol- och drogfri i ditt uppdrag

Var alkohol- och drogfri när du representerar RFSU. Endast i undantagsfall är intag av alkohol tillåtet, till exempel i samband med offentlig representation, i dessa fall förordas i alla lägen ett måttligt intag av alkohol. Befinner du dig på en plats i världen där alkohol är förbjudet eller utanför normen dricker du inte alkohol. Bruk av narkotika är inte tillåtet i några sammanhang, varken i Sverige eller om du reser utomlands, oavsett lagstiftning i det land du befinner dig i, receptbelagda mediciner undantaget.

6. Prioritera din och andras hälsa och säkerhet

Följ alltid de säkerhetsrutiner som är aktuella för din roll/ditt uppdrag. För bland annat resor, hantering av digitala verktyg och deltagande i evenemang finns obligatoriska riktlinjer vilka du ansvarar för att vara fullt införstådd med och att följa. Äventyra aldrig andra personers hälsa, liv och säkerhet.

Om uppförandekoden inte efterlevs

RFSU ser allvarligt på överträdelser mot uppförandekoden och beroende på överträdelsens karaktär kan det leda till disciplinära åtgärder såsom skiljande från uppdrag, uppsägning/avsked, eller uteslutande av medlem. I fall av misstänkt brott görs alltid en polisanmälan. Bedömningar om uppsägning/avsked och polisanmälan görs utifrån svensk lagstiftning. För dig som är förtroendevald gäller RFSU:s riktlinjer för disciplin- och uteslutningsärenden som i vissa avseenden är mer reglerande än uppförandekoden.

Kontakt

Om du misstänker att någon bryter mot uppförandekoden är det viktigt att du tar kontakt snarast möjligt. Kontakta din lokala ordförande, din chef eller den kontaktperson du har på RFSU. Du kan också alltid ta kontakt med RFSU:s kontaktpersoner för uppförandekoden (se faktaruta). Till kontaktpersonerna går det också bra att ställa allmänna frågor eller att få stöd och vägledning kring en situation eller händelse. Alla som tar emot information har en skyldighet att ta den på allvar, agera direkt, utreda och vidta åtgärder utifrån de rutiner och handlingsplaner som finns i organisationen.

Kontaktpersoner för uppförandekoden

Har du frågor om uppförandekoden eller misstänker du att någon bryter mot den?

Kontakta Hanna Mikaelsson, HR-ansvarig på RFSU:s förbundskansli och klinik på telefon 08-692 07 27 eller e-post, hanna.mikaelsson@rfsu.se

Om du vill vara anonym och känner till eller misstänker att en allvarlig oegentlighet, risk eller överträdelse har inträffat kan du även välja att rapportera detta via RFSU:s visselblåsarkanal.