Till sidans huvudinnehåll

Äntligen har vi en samlad bild av unga och porr

Idag släpptes Barnombudsmannens kartläggning av unga och porr. RFSU välkomnar att det äntligen finns ett gediget kunskapsunderlag. Det skapar förutsättningar för en bra diskussion om hur vi bäst hjälper unga att hantera pornografin på internet.

RFSU välkomnar Barnombudsmannens rapport. Slutsatserna i den stämmer väl överens med RFSU:s erfarenhet av att prata med unga om porr. Samtal och forskning visar att många unga reflekterar över och är kritiska till porr, både till hur den produceras och de normer som ofta förmedlas. Det viktigaste är att vuxenvärlden ser till att prata med unga om porr, något som unga själva efterfrågar.

Vad tänker RFSU om rapporten?

BO:s rapport visar att den generella porrkonsumtionen bland unga har minskat. Färre tittar idag än för 15 år sedan. Det stämmer väl överens med RFSU:s erfarenheter utifrån möten med unga. Däremot är det viktigt att uppmärksamma att den grupp som tittar på mycket porr har ökat.

Det har funnits en oro över att porrkonsumtion leder till samhällsproblem som våld i ungas relationer eller smärta vid sex. BO:s rapport slår fast att det inte går att göra en enskild koppling mellan aggressivitet och porr. Det är mer komplext än så.

Däremot måste vi ta på allvar att den grupp av framförallt unga killar som tittar mycket på porr mår generellt sämre. Det är viktigt att fånga upp de unga som känner att porr påverkar deras liv negativt. Här har elevhälsan, ungdomsmottagningar och andra vuxna ett stort ansvar att tillsammans med den unga utreda vad som är problemen.

Frågan om unga och porr är komplex och man behöver ta hänsyn till många perspektiv. Innehållsfilter och andra tekniska lösningar är inte svar på problemet. Konsekvenserna av dessa behöver utredas innan de används.

Studier visar att unga vill reflektera och prata om sexualitet, porr och relationer med vuxna. Det är vuxnas ansvar att se till att de samtalen blir av. Samtalen bör föras på ett öppet sätt utan att skambelägga. Genom att prata med unga om porr men också om sex, relationer och samtycke, stärker vi den kritiska blicken på porr. Det är glädjande att se att BO:s rapport bekräftar den uppfattningen.

Läs mer: Få inte panik över ungas sexliv - ta snacket istället

 

Vad gör RFSU?

Vi är ute ofta och pratar sex och relationer med unga i klassrum och fritidsgårdar, men också på häkten och ungdomsanstalter. Porr är en viktig del i de samtalen. Vi har också särskilda pass med fokus på just porr. Syftet är att stärka unga i sin kritiska blick på vad de ser i porren. Vi märker att dessa samtal gör skillnad för unga. Unga, oavsett kön, vill vara en del av en positiv förändring. De vill ha schysst sex och bli bättre på att kommunicera. BO lyfter i sin rapport fram RFSU:s baspass som både forskningsbaserade och delvis effektutvärderade, med goda resultat.

Vi vill stötta lärare, föräldrar och andra vuxna som är i kontakt med unga om hur de kan prata med barn och unga om porr. Under hösten utbildar vi studenter på lärarutbildningar över hela landet. Vi har också nyligen utbildat drygt 600 anställda på landets ungdomsmottagningar om unga och porr. I vår metodbank för lärare finns en mängd nya metoder på temat porr, för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Läs mer: Så pratar RFSU porr i klassrummen

 

Vad ser RFSU för behov?

Vi vet att sexualundervisning är avgörande för hälsa, utveckling och välmående, vilket också BO:s rapport bekräftar. Därför måste lärarna ha en gedigen kompetens och de måste få stöd av rektorer och huvudmän. Undervisningen behöver spegla sexualitetens hela bredd, från kommunikation och samtycke till, normer, hbtqi-frågor och relationer. Porren är en del av det. En bra sexualundervisning bygger på forskning och beprövad erfarenhet.

Lärarutbildningarna måste stärkas för att lärarstudenterna ska få rätt förutsättningar för att kunna bedriva den breda undervisningen. RFSU tycker att regeringen ska ge Skolverket och Skolforskningsinstitutet i uppdrag att systematiskt följa, sammanfatta och sprida forskning som kan stärka undervisningen. Ett didaktiskt centrum för sexualundervisning skulle kunna fungera som ett stöd till alla lärarutbildningar.

Vi kräver också att:

  • Undervisningen som rör sexuellt våld, normer, sex, kommunikation och gränser och hbtqi ska utvecklas och förstärkas.
  • Sexualundervisningen ska vara likvärdig i hela landet. Huvudmännen måste ta ett större ansvar för att alla elever får den undervisning de har rätt till.
  • Regeringen ska ge Skolverket i uppdrag att systematiskt följa upp, utvärdera och kvalitetsutveckla sexualundervisningen i alla skolor.
  • RFSU ser behov av medel till forskning och kunskap om unga och porr. Till exempel vet vi väldigt lite om vad för slags sexuellt explicit material unga söker. Vidare saknas fördjupad kunskap om porrkonsumtion hos grupper som hbtqi-ungdomar eller unga med intellektuella funktionsnedsättningar.