Till sidans huvudinnehåll

Promemoria med förslag till ändringar i lagen (1962:381) om allmän försäkring

RFSU:s yttrande.

RFSU:s, Riksförbundet för sexuell upplysning, yttrande över promemorian med förslag till ändringar i lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Grundläggande för RFSU:s syn på lagstiftning är att den skall vara utformad lika för alla människor, oavsett sexuell läggning eller kön. RFSU anser vidare att ett genusperspektiv bör genomsyra all lagstiftning så att lagen förutsätter och möjliggör jämställdhet mellan könen. RFSU vill lämna följande synpunkter på förslagen till ändringar i lagen om allmän försäkring.

4 kap §10. Här stadgas att fader som avstår från förvärvsarbete i samband med barns födelse för att närvara vid förlossningen, sköta hemmet eller vårda barn har rätt till tillfällig föräldrapenning. Om föräldrarna är av samma kön föreslås ett tillägg av kommittén som ger båda föräldrarna denna rätt. Eftersom en sådan skrivning fokuserar på föräldrarnas sexuella läggning i stället för föräldraskapet anser RFSU att en lämpligare skrivning bör stadga att partner som avstår från förvärvsarbete i samband med barns födelse för att närvara vid förlossningen, sköta hemmet eller vårda barn har rätt till tillfällig föräldrapenning.

Beträffande skrivningarna om att annan försäkrad än fadern och modern som avstår från förvärvsarbete kan få rätt till tillfällig föräldrapenning tycker RFSU att skrivningarna som av kommittén föreslås gälla föräldrar av samma kön är bra och borde gälla för samtliga par oav-sett om de är samkönade eller ej.

Även vid adoption har fadern enligt nuvarande lagstiftning rätt till de 10 s.k. pappadagarna. I kommitténs förslag föreslås att dessa i samkönade par skall delas av föräldrarna om dessa inte kommer överens om annat. Syftet med de s.k. pappadagarna är att båda föräldrarna skall kunna vara hemma samtidigt i samband med barns födelse eller adoption. RFSU vill dock påpeka att i samband med adoption bör man inte i lagstiftningen förutsätta att det är modern som är hemma en längre period de första sextio dagarna, det kan lika gärna vara fadern. Lagstiftningen bör därför vara utformad könsneutralt och liksom ovan stadga att partner som avstår från förvärvsarbete i samband med adoption för att sköta hemmet eller vårda barn har rätt till tillfällig föräldrapenning. Med en sådan skrivning behövs inga särskilda undantag göras för homosexuella föräldrar.