Till sidans huvudinnehåll

WHO-rapporten Public health, innovation, essential health research and intellectual property rights: towards a global strategy and plan of action

Nedan följer RFSU:s remissvar på rubricerat dokument. RFSU har valt att inte ge synpunkter på enskilda paragrafer utan fokusera på kommentarer av mer generell karaktär.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 

RFSU menar att WHO:s förslag är viktiga och korrekta i sak. Dock nämns inte SRHR i dokumentet vilket är en absolut nödvändighet för att uppnå Milleniemålen. I och med att det nu finns ett delmål om allmän tillgång till reproduktiv hälsa under Millenniemål 5 om mödrahälsa, bör detta återspeglas i WHO:s rapport om folkhälsa och immaterialrätt.

Mödradödlighet är en av de främsta orsakerna till varför kvinnor dör i utvecklingsländerna och därför är det ytterst viktigt att detta återspelas väl i rapporten och ges stort utrymme i forskningen. Forskning och finansiering måste även anpassas till behov när det gäller att förebygga osäkra aborter, eftervård vid osäkra aborter samt öka tillgången på medicinska aborter. Ovanstående kommentarer gäller alla områden som tas upp i förslaget.

Microbiocider 

I kapitlet om upptäckter och utveckling inom hälsoforskningen bör man ge Microbicider tillbörligt utrymme. Microbiocider kan bli ett stort framsteg för folkhälsan om de utvecklas och görs tillgängliga för alla behövande kvinnor.

Preventivmedel och kondomer 

I kapitlet om distribution måste tillgång till preventivmedel och kondomer belysas. För att minska mödradödligheten och spridningen av hiv och aids i fattiga länder är det viktigt att säkra distribution och tillgång till dessa ”commodities” och att de kan erbjudas till rimliga priser för alla, speciellt de som behöver dem mest. Det är viktigt att folkhälsopolitiken säkrar finansiering av forskning, rådgivning och kliniker samt tillhandahåller kondomer och andra preventivmedel som motsvarar människors behov.

Genusperspektiv 

Det är också viktigt att forskning bedrivs utifrån ett genusperspektiv. Män och kvinnor drabbas av olika hälsoproblem och konsekvenserna av dessa varierar också beroende på om man är man eller kvinna. Det är därför nödvändigt att forskning och finansiering utgår från olika perspektiv och tar hänsyn till maktordningar baserade på exempelvis kön och sexualitet.

RFSU kan bidra 

Med tanke på RFSU:s långa erfarenhet och kunskap inom området vill RFSU gärna bidra till det fortsatta arbetet med den globala strategin och handlingsplanen. RFSU tycker att det är viktigt att slå vakt om SRHR som en del av arbetsgruppens prioriterade områden och bistår gärna i denna fråga.