Till sidans huvudinnehåll

Genomförda projekt

RFSU har flera internationella samarbeten med andra organisationer. Här är några av våra genomförda projekt genom åren.

Demokratiska republiken Kongo

Fram till 2011 stödde RFSU ett projekt på initiativ av lokalföreningen RFSU Stockholm tillsammans med kongolesiska organisationen Association des Animateurs Sanitaires – Uvira (AASU). Syftet med arbetet var att förbättra hälsoläget genom att förebygga sexuellt överförbara infektioner, inklusive hiv och aids. Detta genom att befolkningen fick tillgång till information och sexualundervisning.

Estland, Lettland, Litauen

Mellan 2003-2004 genomfördes ett hivpreventionsprojekt i baltstaterna. Det gick ut på att förbättra sexualundervisningen och öka tillgången till ungdomskliniker/mottagningar.

Sydasien

Åren 2007-2012 samordnade RFSU ett nätverk, South Asia LGBT Network, bestående av 15 organisationer som på olika sätt jobbar med hbt-frågor i Sydasien– Indien, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal och Pakistan. Syftet med nätverket var att föra ihop starka och hållbara organisationer som arbetade för hbt-personers hälsa och rättigheter i Sydasien.

Indien

RFSU:s arbete i Indien påbörjades 1999 och avslutades 2013. I Indien samarbetade RFSU med två organisationer: Mamta Health Institute for Mother and Child (MAMTA) och Talking About Reproductive and Sexual Health Issues (TARSHI). Syftet var att utveckla strategier för att förbättra ungdomars hälsa och utveckling. Detta gjordes genom att bygga nätverk mellan olika organisationer som arbetar med unga och SRHR i Indien, bedriva opinionsbildning, bygga upp ett informations- och resurscentrum, bedriva projektarbeten samt utbilda och öka kompetensen hos personal i frågor om sexualitet.

Varje höst från 2003 till 2007 genomfördes dessutom en Sida-finansierad internationell kurs, Young People’s Sexual and Reproductive Health, i Indien med RFSU som huvudansvariga och MAMTA som samarbetspartner. Varje kurs hade ungefär 25 deltagare från länder runt om i Sydostasien.

Kaliningrad

2007-2008 drev RFSU ett samarbetsprojekt med hälsoministeriet i Kaliningrad, Ryssland. Projektet startade med en konferens i Kaliningrad under våren 2007 där information om ungdomar och prevention i Sverige och Ryssland presenterades. Målet var att minska spridningen av hiv, könssjukdomar och oönskade graviditeter hos unga mellan 13-17 år. För att uppnå detta utbildades ett antal personer inom hälso- och den sociala sektorn, som i sitt yrke kommer i kontakt med unga människor.

Kina

År 2003 avslutades ett treårigt samarbetsprojekt mellan RFSU och China Sexology Association, CSA. Målet med projektet var att förbättra och utöka sexualundervisningen för ungdomar i Kina. Projektet riktade sig till unga män och kvinnor i åldersgruppen 18–24 år.

Mellan 2001-2002 bedrevs också ett preventionsprogram som riktade sig till kvinnor från landsbygden som flyttat till Shanghai. Målet var att bromsa STI och hiv samt oönskade graviditeter.

Libanon 

År 2011 var RFSU med och stöttade ett projekt i Libanon vars mål var att erbjuda skyddat boende för lesbiska, bisexuella och transkvinnor.

Malawi

RFSU utbildade Röda Korset-personal, lärare men även frivilliga och ungdomsinformatörer i metoder för att bedriva sexualundervisning med genusperspektiv. Arbetet skedde i de södra distrikten Chiradzulu och Mwanza och i det nordliga distriktet Nkatha Bay.

Mongoliet

Mellan 2001 och 2004 finansierade Sida ett treårigt samarbetsprojekt mellan RFSU och National Centre Against Violence, NCAV, i Mongoliet. Målet med projektet var att öka den mongoliska allmänhetens medvetande om mäns våld mot kvinnor och barn i hemmet.

Ryssland

Mellan åren 1998-1999 samt 2000-2001 samarbetade RFSU med Russian Family Planning Association, RFPA. Målet var att förbättra den sexuella och reproduktiva hälsan hos unga i sju regioner i nordvästra Ryssland: Moskva, S:t Petersburg, Pskov, Novgorod, Petrozavodsk, Murmansk och Archangelsk. Arbetet gjordes genom att bredda och förbättra samarbetet mellan RFPA och utbildnings-, hälso- och andra i ämnet berörda myndigheter; samt genom att introducera och utveckla sex- och samlevnadsundervisning i skolan.

Tanzania

Åren 1987-1998 arbetade RFSU i Tanzania med att hjälpa unga kvinnor och flickor som blivit gravida att få utbildning. Detta var RFSU:s första internationella projekt.

Därefter drev vi jämställdhetsprojekteten Young Men as Equal Partners, YMEP samt Tanzanian Men as Equal Partners, TMEP.

Vietnam

Åren 1999-2000 samarbetade RFSU med Vietnam Youth Union för att förbättra ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa.

Zambia

RFSU:s arbete i Zambia påbörjades 1996 och avslutades 2013. RFSU jobbade här med att ge stöd till att bygga upp och genomföra sex- och samlevnadsundervisning inom och utanför skolan i staden Kafue. Målet var att bygga kapacitet och få till bra samarbeten mellan de organisationer som var involverade.

RFSU arbetade med Planned Parenthood Association of Zambia (PPAZ), som jobbade med att göra sexualundervisning och motsvarigheten till ungdomsmottagningar i södra Zambia mer tillgängliga. RFSU samarbetade även med Youth Vision Zambia (YVZ) som arbetade med att förse unga både i och utanför skolan, lärare och föräldrar med sexualundervisning.

Uganda

I Uganda samarbetade RFSU med Reproductive Health Uganda (RHU) med att göra organisationens service mera ungdomsvänlig och att införa genusperspektiv i allt sitt kliniska arbete. RHU arbetade också med ”Rise Up”, ett rättighetsbaserat projekt som strävade efter att minska sexuellt och könsrelaterat våld inklusive kvinnlig könsstympning i distrikten Apac och Kapchorwa.

Östafrika

Mellan år 2011-2014 stödde RFSU den internationella organisationen IPPF:s regionala projekt i Kenya, Uganda, Zambia och Malawi. Syftet med projektet var att samla medlemsorganisationer i dessa fyra länder kring arbete med hbtq-frågor. Främst handlade projektet om att se hur de delar av IPPF:s deklaration kring sexuella rättigheter som inkluderar hbtq-personer skulle kunna omsättas i organisationernas arbete.

YMEP och TMEP Young Men as Equal Partners (YMEP) var ett projekt i Tanzania, Zambia, Uganda och Kenya som syftade till att nå pojkar och unga män mellan 10–24 år med information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Unga män kan spela en avgörande roll för att sprida medvetenhet om säker sex i kampen mot hiv och aids. Syftet med YMEP var bland annat att stärka utbildningen om jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa, att få fler att söka rådgivning eller att hiv-testa sig samt att involvera fler unga män i arbetet med hiv-prevention. Ett annat, mer långsiktigt mål var att minska förekomsten av sexuellt våld.

Resultatet blev att efterfrågan på sexualundervisning och kliniker ökade, kommunikationen och relationen mellan könen förbättrades, förekomsten av sexuellt överförbara infektioner och tonårsgraviditeter minskade och färre våldtäkter anmäldes.

Projektet fortsatte i Tanzania. Fram till 2015 bedrev RFSU projektet TMEP, Tanzanian men as equal partners tillsammans med organisationerna Resource Oriented Development Initiative (RODI) och Health Action Promotion Association (HAPA). Projektet bygger på det avslutade projektet YMEP och baseras på uppfattningen att män är betydelsefulla när det gäller att förespråka säkrare sex och förebygga oönskade graviditeter, sexuellt överförbara infektioner, hiv och aids, och könsbaserat våld. Det är mycket viktigt att involvera män när det gäller att stärka kvinnor och skapa stödjande nätverk. Stereotypa könsroller hindrar även män att få tillgång till information och reproduktiv hälsoservice.