Till sidans huvudinnehåll
En barnmorska pratar med en patient som sitter på en brits, foto.

Jämlik hälso- och sjukvård – utan rasism

Den svenska hälso- och sjukvården ska baseras på vetenskap, finnas nära, vara inkluderande och vara fri från diskriminering. Så ser det dock inte ut i Sverige idag. Rasism och fördomar kopplade till etnicitet/ras står i vägen för en jämlik vård.

Därför är rasism i vården ett problem

Vi vet att den svenska hälso- och sjukvården behandlar människor på olika sätt. Kulturella och sociala föreställningar kopplade till hudfärg, kulturell bakgrund, religion och språk leder till en ojämlik tillgång till vård.

Vi vet också att personer som har erfarenhet av migration får sämre tillgång till vård, inklusive reproduktiv och sexuell hälso- och sjukvård. En vanlig anledning är att deras behov ifrågasätts. Kvinnor som är födda utomlands och som har en annan hudfärg än vit drabbas av fler komplikationer i samband med graviditet, förlossning och eftervård. Personer som utsätts för rasism i vården åldras snabbare och blir mer mottagliga för sjukdomar.

Det här är en farlig utveckling.

Mer kunskap behövs – framför allt kopplat till SRHR

Idag finns gott om forskning om hur rasism påverkar människor i arbetslivet, i skolan och på bostadsmarknaden. Det finns dock inte lika mycket kunskap när det kommer till vård och hälsa, inte minst sexuell och reproduktiv hälsa.

Vi behöver lyssna på dem som drabbas

RFSU och andra aktörer behöver lyssna på de patienter som utsätts för rasism inom vården. Dessutom behöver det bli tydligare vart en person som drabbats av rasism i vården kan vända sig.

Barnmorska visar på en bild hur ett svalgtest ska tas.


Såhär vill RFSU att samhället ska motverka rasism och öka jämlikhet i vården

 • Myndigheter och regioner prioriterar arbetet för en jämlik vård och inrättar handlingsplaner för att förebygga rasism inom vården.
 • Socialstyrelsens riktlinjer om bemötande och likabehandling i hälso- och sjukvården förtydligar hur regioner kan motverka rasism och fördomar kopplade till etnicitet/ras.
 • Vårdutbildningar inkluderar hur vårdpersonal kan motverka rasism i vårdmöten.
 • Alla som redan arbetar inom sjukvården behöver få fortbildning om hur man kan motverka rasism i vårdmöten och ge alla människor en jämlik vård och omsorg.
 • Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och regionernas patientnämnder inför diskriminering och rasism som ett särskilt område för tillsyn.
 • Det behövs mer forskning och undersökande data kopplat till ojämlik vård och omsorg baserad på rasism. RFSU vill dessutom se ökad finansiering av forskning om hur rasism påverkar sexuell och reproduktiv hälsa.

Så arbetar RFSU för jämlik vård idag

 • RFSU utvecklar arbetet för en jämlik förlossningsvård, med särskilt fokus på personer som utsätts för rasism. Det här gäller också all annan vård som har med sexuell och reproduktiv hälsa att göra.
 • RFSU fortbildar vårdpersonal i antirasism och jämlikt bemötande, till exempel i samarbete med aktörer som Vårdförbundet.
 • RFSU följer och påverkar arbetet med regionala handlingsplaner för att nå en mer jämlik vård.
 • RFSU-kliniken utvecklar verksamheten för att identifiera och nå nya grupper med SRHR-vård.
 • RFSU sprider filmer och annat material med sexualupplysning på olika språk i vården. Nu finns 17 filmer om sex, kropp och hälsa på 16 olika språk.