Vad gör RFSU i FN?

RFSU arbetar med att påverka den svenska regeringen att driva frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i olika FN-sammanhang. Här är några exempel på handlingsplaner och rättigheter som haft betydelse för RFSU:s engagemang i FN.

“Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”

FN:s deklaration för mänskliga rättigheter antogs 1948. Där slås fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter och där räknas de flesta grundläggande mänskliga rättigheterna upp. Den allmänna förklaringen är grunden för de flesta konventioner och andra texter om mänskliga rättigheter som världens länder har kommit överens om de senaste sextio åren.

Kvinnokonventionen

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (förkortas CEDAW, på svenska Kvinnokonventionen) antogs av FN:s generalförsamling 1979. Konventionens syfte är att avskaffa all slags diskriminering av kvinnor. Den kom till sedan man konstaterat att de överenskommelser på rättighetsområdet som fanns inte räckte till för att försäkra kvinnors rättigheter.

FN:s befolkningskonferens

På FN:s befolkningskonferens i Kairo 1994 (International Conference on Population and Developement, ICPD) beslutade 179 länder om en handlingsplan som fastställde alla människors rätt till sin kropp och sexualitet. Handlingsplanen från ICPD var banbrytande i sin syn på sexualitet och rättigheter.
20 år senare gjordes en stor utvärdering av hur långt länder kommit och hur mycket som finns kvar att göra för att alla människor ska få tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa. Den visade att det finns mycket kvar att göra innan vi kan säkerställa SRHR för alla. ICPD:s handlingsplan fick fortsatt mandat tillsvidare.

FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking

1995 antogs den så kallade Peking-handlingsplanen av 189 av världens länder. Handlingsplanen bekräftar besluten tagna vid ICPD, men fastslår också att kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter är en förutsättning för jämställdhet och deltagande i samhällslivet.

RFSU - del av svenska delegationen

Vid internationella toppmöten så som Kvinnokommissionens årliga möten i mars och Befolkningskommissionens årliga möten i april brukar RFSU vara med som en del i den svenska delegationen. RFSU bidrar med expertis och kunskap när Sverige förhandlar om nya texter. RFSU samarbetar också med olika länders delegationer till FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève, som granskar hur länderna följer sina åtaganden på området.

Millenniemål och globala mål – vad är det?

  • Millenniemål. Millenniemålen var åtta mål som världens länder tagit beslut om och som skulle uppnås senast 2015. Målen handlar om fattigdomsminskning, utbildning, jämställdhet, barnadödlighet, mödrahälsa, hiv och aids samt hållbar utveckling. RFSU var med då världens ledare möttes i New York i september 2010 och arbetade framför allt för att uppmärksamma millenniemål 5, att minska mödradödligheten.
  • Globala mål. Men 2015 visade det sig att mycket återstår att göra. Då förhandlade FN fram 17 globala mål för en hållbar utveckling. Under förhandlingarna som pågick i New York var RFSU mycket aktiva och arbetade med andra organisationer från hela världen.
  • Fyra saker. I och med de 17 globala målen har världens ledare förbundit sig att uppnå fyra saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter i världen, att lösa klimatkrisen och att främja fred och rättvisa.
  • Fokus mänskliga rättigheter. De nya utvecklingsmålen och den tillhörande politiska deklarationen sätter ett tydligt fokus på mänskliga rättigheter, icke-diskriminering, jämställdhet och kvinnor och flickors stärkta egenmakt. Sexuell och reproduktiv hälsa finns med i målen genom exempelvis förnyade åtaganden kring reproduktiv hälsa, att stoppa mödradödligheten och aidsepidemin, ökad tillgång till preventivmedel och information, stärkta hälsosystem och universell tillgång till hälsovård.
  • Sexuella rättigheter saknas. Men sexuella rättigheter som innefattar hbt-personers rättigheter, ungdomars rätt till sexualundervisning, samt rätten till abort har till exempel inte kommit med. Detta trots den uppenbara kopplingen mellan mödradödlighet och osäkra aborter, trots fortsatt låga kunskap bland unga om säkrare sex och en fortsatt sociala marginalisering och diskriminering av hbt-personer i stora delar av världen.
  • Ändå progressiv. Samtidigt anser många kvinnorättsorganisationer att den nya hållbarhetsagendan, som integrerar ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är ett av det mest progressiva globala ramverk som antagits vad gäller jämställdhet.

UNDPs samlingssida om de globala målen