Till sidans huvudinnehåll

Politisk påverkan – hur?

RFSU vill skapa förutsättningar för människor att själva stå upp för och kräva sina mänskliga rättigheter vad gäller sexuell och reproduktiv hälsa. Men hur gör vi det?

Vi tror att sexualiteten och de normer som omger den påverkar alla delar av livet – vår ekonomiska, samhälleliga och sociala status samt våra relationer och föräldraskap. 

RFSU samarbetar på flera olika sätt med organisationer runt om i världen. Samarbetet går ut på att påverka normer, attityder, lagstiftning, finansiering och på att öka tillgången till sexuell och reproduktiv hälsovård och service. Våra partners förändrar världen!

Påverkar svensk och internationell politik

En annan viktig del är den politiska. RFSU arbetar med att påverka svensk och internationell politik på området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter både i Sverige inom EU och globalt.

RFSU är en pålitlig och trovärdig röst

Vi är en kunskapsbaserad organisation som bygger vårt arbete på forskning och fakta och det är också så vi vill nå ut. Vår röst blir därför pålitlig och trovärdig när det gäller frågor om människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, SRHR (Sexual and Reproductive Health and Rights). Vi arbetar också för att främja kunskap och expertis inom SRHR-området.
Vi tror också att det är viktigt att öka den svenska allmänhetens stöd för SRHR-frågor. På så vis blir vi fler som kan uppmärksamma regeringen på hur viktiga dessa frågor är.

Sex är politik

Samhällets syn på vem som tillåts uttrycka sin sexualitet och på vilket sätt beror på samhällets normer. Normer kan vara positiva och bejakande men också diskriminerande och begränsande. För att alla människor ska ha frihet att vara, välja och njuta krävs ett aktivt arbete för att förändra normer, attityder och lagstiftning.

Politisk påverkan – hur?

Påverkansarbetet bedrivs utifrån en långsiktig, löpande politisk dialog med de målgrupper vi har identifierat som viktiga för att föra SRHR-agendan framåt. Det löpande arbetet består av att bygga och upprätthålla kontakter med tjänstemän och beslutsfattare.
Vi tar fram underlag och argumentationspapper, vi skriver debattartiklar och tal. Vi ger expertråd inför möten och förhandlingar. Vi svarar på remisser och är med i referensgrupper när olika policyområden diskuteras. Utöver detta anordnar vi konferenser, seminarier och resor.

Vi granskar svensk utrikes- och biståndspolitik

Sveriges regering och biståndsmyndigheten Sida är viktiga aktörer på den globala biståndsarenan och på plats i länder där Sverige har ambassader. Därför är det viktigt att Sverige har ett starkt fokus på SRHR i såväl politisk dialog som i biståndsbudget.

RFSU granskar den svenska bistånds- och utrikespolitiken och bidrar med expertis i syfte att stärka sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i densamma. Det är allt från att säkerställa ett starkt stöd i den svenska riksdagen till att bidra med kompetens och stöd inom biståndsmyndigheten samt bidra för att skapa tydliga svenska ställningstaganden i internationella förhandlingar, som i EU eller FN.

Granskningar vi gjort

Politiker, tjänstemän, statsråd, myndigheter och andra intresseorganisationer samt media och allmänheten är alla viktiga i förändringsarbetet. RFSU granskar även hur regeringen och myndigheter agerar och prioriterar. RFSU har sedan 2010 publicerat granskningar av finansieringen till SRHR i det svenska biståndet. 

Finansiering

Det internationella arbetet finansieras av RFSU:s egna medel samt medel från olika samarbetspartners. RFSU har ett flerårigt avtal med Sida, den svenska biståndsmyndigheten, för att bedriva programsamarbete. Vi samarbetar även med Countdown 2030 Europe, Hewlett Foundation och UNFPA.