Till sidans huvudinnehåll

Män och maskulinitet

Killar behöver diskutera normer. Vi vill se insatser mot begränsande och destruktiva maskulinitetsnormer.

Förändring av maskulinitetsnormer

Mäns och killars våld drabbar både tjejer, kvinnor, andra killar och män. Normer kopplat till maskulinitet drabbar både de som utsätts för våld men begränsar även kraftigt handlingsutrymmet för killar och män själva. Normerna påverkar vilka förväntningar som finns, inte minst i frågor som rör sexualitet. Samtidigt med de destruktiva normerna finns också en ömsesidighetskultur och en vilja att handla gott i relation till andra.

RFSU kommer att kraftsamla för att åstadkomma en förändring av dagens maskulinitetsnormer och säkerställa att killar och män deltar i det förändringsarbete.

RFSU vill se

  • fler arenor där unga män får diskutera manlighetsnormer, till exempel institutioner och kriminalvården
  • ett maskulinitetsarbete som fokuserar både på våld och begränsningar som drabbar killar och män själva
  • att fler pratar om hur maskulinitsnormer drabbar/gör för det preventiva arbetet med/mot killar, inte minst tillsammans med målgruppen själv. 

Riktade insatser för att bättre nå män i frågor som rör sexuell hälsa

Killar och män söker vård i lägre utsträckning än tjejer och kvinnor. Det gäller inte minst i frågor som rör sexualitet. Det saknas självklara vägar in i vården och på många platser i Sverige saknas särskilda andrologimottagningar. Samtidigt finns stora behov hos målgruppen av samtal för att förebygga könssjukdomar och oönskade graviditeter. RFSU ska arbeta för riktade preventiva insatser för killar och män för att öka deras sexuella hälsa och välbefinnande.

RFSU vill se

  • att ungdomsmottagningar och andra vårdinstanser når killar i större utsträckning än vad som görs idag genom anpassade och riktade insatser, till exempel via särskilda öppettider, utåtriktad verksamhet och via internet.
  • att elevhälsan når fler killar med preventiva insatser.
  • ett ökat antal andrologi- och sexologimottagningar i Sverige